Poštovani, sa suprugom sam X godina zajedno, od toga X godina braka. Imamo dvoje dece, X i X. Živimo u kući suprugovih roditelja, suprug vec 10 godina ima svoju privatnu firmu koja dobro posluje i zapošljava 30-ak radnika. Od kad smo u braku kupljena su par automobila koja se vode na firmu, dva stana na suprugovo ime. Zanima me u slučaju razvoda, kakvo je moje pravo, obzirom da je sva pokretna i nepokretna imovina na njegovo ime.

Poštovana,

u braku postoji režim posebne imovine i zajedničke imovine.

Porodični zakon(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon)

Član 168

(1) Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

(2) Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Član 170

(1) Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do neznatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na potraživanje u novcu srazmerno svom doprinosu.

(2) Ako je tokom trajanja zajedničkog života u braku došlo do znatnog uvećanja vrednosti posebne imovine jednog supružnika, drugi supružnik ima pravo na udeo u toj imovini srazmerno svom doprinosu.

Član 171 kaže da je imovina koju su supružnici stekli radom tokom trajanja bračne zajednice,predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Važno je napomenuti da se radom smatra svaka ona aktivnost koja ne samo da doprinosi sticanju nove imovine ,već i održavanju ili sprečavanju gubitka i štete na postojećoj imovini bračnih drugova(rad u obavljanju kućnih poslova predstavlja takođe rad,kao i davanje moralne podrške partner).

Član 176,stav 2: Smatra se da je upis izvršen na ime oba supružnika i kada je izvršen na ime samo jednog od njih, osim ako nakon upisa nije zaključen pismeni sporazum supružnika o deobi zajedničke imovine odnosno bračni ugovor, ili je o pravima supružnika na nepokretnosti odlučivao sud.

Dakle,stanovi koji su na ime Vašeg supruga,su po zakonskoj pretpostavci i na Vaše ime,osim ako niste zaključili sporazum o deobi zajedničke imovine.

U slučaju prestanka braka,dolazi do deobe zajedničke imovine i moguća su dva modaliteta:sporazumna I sudska deoba.Sporazumna deoba:sporazumom bračni drugovi mogu da podele svoju zajedničku imovinu.

Sudska deoba,clan 180 PZ:

(1) Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, deobu zajedničke imovine vrši sud (sudska deoba).

(2) Pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

(3) Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

(4) Veći udeo u sticanju zajedničke imovine utvrđuje se u istoj srazmeri za sva prava i obaveze u trenutku prestanka zajednice života u braku.

(5) Veći udeo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine, a supružnik je u sticanju tog prava učestvovao i prihodima od svoje posebne imovine.

 Možete da imate pravo na izdržavanje od supružnika. Prema članu 151 PZ:

(1) Supružnik koji nema dovoljno sredstava za izdržavanje, a nesposoban je za rad ili je nezaposlen, ima pravo na izdržavanje od drugog supružnika srazmerno njegovim mogućnostima.

 (2) Nema pravo na izdržavanje supružnik koji je u vreme sklapanja ništavog ili rušljivog braka znao za uzrok ništavosti odnosno rušljivosti.

 (3) Nema pravo na izdržavanje supružnik ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za drugog supružnika

 Na osnovu Vaseg pitanja i informacija koje ste izložili,pokretna i nepokretna imovina koju ste pomenuli ,stečena je u toku trajanja bračne zajednice,pa prema tome za nju važi režim zajedničke imovine,i Vi imate pravo ucešća u deobi te imovine.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu