Poštovani, dana XX.XX.XXXX godine sam se udala za Slovenca. Venčali smo se u XXXXXX, i ja od tada zbog opisa posla i spleta okolnosti nisam bila u mogućnosti da posećujem muža. U međuvremenu smo shvatili da ovaj brak i veza neće moći da funkcionišu, te smo hteli da se razvedemo. Ja sam iz Slovenije donela svoj venčani list i upisala sam se ovde u knjigu venčanih, ali još uvek nisam promenila prezime u dokumentima. S obzirom da nisam više u dobrim odnosima sa mužem, da li posedujete informacije šta mi je od papira potrebno da bih se razvela, da li ipak moram da promenim i dokumenta kako bih to uradila, i da li kojim slučajem postoji mogućnost za poništenje braka? Unapred zahvalna na brzom odgovoru.

Poštovana,

Prema važećem Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih država (u daljem tekstu ZMPP), („Sl. list SFRJ“, br. 43/82 i 72/82 – ispr., „Sl. list SRJ“, br. 46/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 46/2006 – dr. zakon), u čl. 61. stav 1. tačka 2.   predviđena je nadležnost našeg suda ukoliko je tužilac (u ovom slučaju Vi) državljanin Republike Srbije, odnosno kada ima naše državljanstvo. Nadležan je osnovni sud na kojem imate prebivalište, odnosno boravište u trenutku podizanja tužbe.

Čl. 35. st. 2 ZMPP-a predviđeno je da ako su bračni drugovi državljani različitih država u vreme podnošenja tužbe, za razvod braka merodavna su kumulativno prava obe države čiji su oni državljani. Međutim, ukoliko slovenačko pravo iz nekog razloga ne bi dozvolilo razvod braka, uslovi za razvod braka će se ceniti samo prema našem zakonu, s obzirom da je jedan od supružnika naš državljanin (čl. 35. st. 3 ZMPP).

Uslovi za razvod braka su propisani Porodičnim zakonom (u daljem tekstu PZ), (“Sl. Glasnik RS” br.18/2005 i 72/2011- dr. zakon). U našem pravu supružnici mogu da zatraže razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili se objektivno ne može ostvariti zajednica života (čl. 41 PZ Srbije), dok su uslovi za poništenje braka prema PZ-u sledeći:

1) ako nisu ispunjene pretpostavke za postojanje braka (različitost polova supružnika, saglasna izjava volje za zaključenje braka ili ako brak nije zaključen pred matičarem) (čl. 31 PZ)

2) ako postoje bračne smetnje (čl. 33-39 PZ)

3) ako brak nije zaključen u cilju zajednice života.

Što se dokumentacije za razvod braka tiče, potrebno je da tužbu podnesete nadležnom sudu, a uz tužbu se podnosi izvod iz matične knjige venčanih. U skladu sa članom 19. Zakona o ličnoj karti (“Službeni glasnik RS” br. 62/06 i 36/11) imalac lične karte je dužan da ukoliko se promene njegovi lični podaci, podnese zahtev za izdavanje nove lične karte u roku od 15 dana od dana nastupanja promene, s tim što konkretno u ovom slučaju to neće ostaviti posledicu na Vašu tužbu za razvod braka.

U nastavku možete pogledati primer tužbe za razvod braka:

 

OSNOVNI SUD U _______________
Tužilac : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____
Tuženi/a : _______________ iz _______________ ul. _______________ br. _____
Radi: razvoda braka
Vrednost spora: ___ dinara
TUŽBA ZA RAZVOD BRAKA
Tužilac i tužena/i su zaključili brak dana _________ godine u ___________ pred matičarem opštine __.
Dokaz : Izvod iz matične knjige venčanih SO ___ br. ___ za ____ godinu.
Posle zaključenja braka i vremena koje su proveli zajedno, skoro __ godine, bračni drugovi su definitivno i zajednički ustanovili da su im karakteri i ličnosti potpuno različiti, da se u mišljenjima i stavovima razlikuju po svim pitanjima bračnog života a za to vreme bračni drugovi su neprestano dolazili u međusobne sukobe i razmirice koje su kvarile njihove živote. Bračni drugovi su imali svakodnevne razmirice i nesporazume koji su prerasli povremeno u teške sukobe i postali trajni te je zajednički život postao nemoguć i nepodnošljiv i pored pokušaja supružnika da usklade svoje odnose.
Zajednički život bračnih drugova je prestao dana ____________ godine kada je bračni drug ___ napustio stan u kome su do tada zajedno živeli .
Dokaz: Saslušanje stranaka.
Tužilac i tužena u braku imaju __ zajedničke dece i to sina __ rođenog i kćerku __ rođenu __ godine.
U toku trajanja bračne zajednice supružnicu su stekli zajedničku imovinu i to :
1. stan/kuću u __ u ul. __ br. __ površine __ strukture __ upisan/a u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
2. parcelu u __ u ul. __ br. __ površine __ upisana u katastru nepokretnosti opštine __ list nepokretnosti __,
3. _____________________
4. _____________________
Alternativa : Tužilac i tužena u braku nisu imali zajedničke dece niti su stekli ikakvu zajedničku imovinu.
Dokaz: saslušanje stranaka,
– list nepokretnosti br. __ – u fotokopiji
– __ (drugi dokazi) – u fotokopiji
Obzirom da nisu uspeli da usklade svoje odnose bračni drugovi definitivno i zajednički ustanovili da ne mogu da održe dalje njihovu bračnu zajednicu te tužilac predlaže da sud nakon sprovedenog postupka donese sledeću:
P R E S U D U
1. Razvodi se brak tužilje/tuženog______ iz ______ i tuženog/tužene________ iz _______, zaključen dana ____ godine upisan u matičnu knjigu venčanih opštine ___ pod brojem ___ /20__, ,
2. Na osnovu člana 41. Porodičnog zakona a zajedničko maloletno dete stranaka _________________ rođen(a) ____________ godine poverava se tužilji kao majci na samostalno vršenje roditeljskog prava uz obavezu tuženog/tužene da na ime svog doprinosa za izdržavanje mal. deteta plaća mesečno ________% svojih redovnih mesečnih novčanih primanja i to počev od podnošenja tužbe pa ubuduće sve dok ta obaveza bude trajala.
3. Dospele iznose naime izdržavanja tuženi/tužena je dužan/dužna da plati odjednom u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude, a naredne obaveze za svaki mesec unapred do petog u mesecu, pod pretnjom izvršenja.
4. Obavezuje se tuženi/tužena da tužiocu/tužilji plati troškove parničnog postupka prema odluci suda pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 

U ____ dana ____ godine
Tužilac
______________________

S poštovanjem,

 

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu