Interesuje me kako se određuje visina alimentacije, otac je zaposlen i već plaća alimentaciju za dvoje dece iz prethodnog braka? Pošto smo se razišli a on ne plaća alimentaciju jer čeka da podnesem tužbu za razvod, nije želeo da se sporazumno razvedemo. Kada podnesem tužbu, da li on plaća taj iznos koji će se utvrditi od trenutka našeg razilaženja (prošlo je 6 meseci) tj. Kada dete i ja živimo sami ili od trenutka donošenja presude?

Poštovana,

u članu 162. Porodičnog zakona(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) 

propisani su kriterijumi za određivanje visine izdržavanja:

1.) Poverilac izdržavanja može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčnom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

2.) Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar, itd), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

3.) Ako je poverilac izdržavanje dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.

Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Roditelji su u obavezi da dete izdržavaju podjednako, kako onaj roditelj kome je dete neposredno povereno na staranje, tako i onaj koji se neposredno ne stara o detetu odnosno ne vrši neposredno roditeljska prava.

Porodični zakon članom 75. predviđa da se roditeljsko pravo može vrštiti zajednički i samostalno. Roditeljsko pravo po zakonu podrazumeva čuvanje, vaspitavanje i podizanje deteta u najkraćem smislu.

Ako roditelji nisu zaključili sporazum o vršenju roditeljskog prava ili sud proceni da njihov sporazum nije u najboljem interesu deteta, odluku o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, o visini doprinosa za izdržavanje od strane drugog roditelja i o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem donosi sud.

Volela bih da Vas uputim na Vaše pravo da podnesete tužbu za izdržavanje supružnika najkasnije do zaključenja glavne rasprave u bračnom sporu.  Izdržavanje supružnika posle prestanka braka ne može trajati duže od pet godina. Izdržavanje supružnika prestaje i kada poverilac izdržavanja sklopi novi brak odnosno vanbračnu zajednicu.

Što se tiče Vašeg drugog pitanja, imate pravo na alimentaciju od pravosnažnosti presude, stim što imate pravo na rate izdržavanja od podnošenja tužbe do pravosnažnosti presude.

Takođe, sud može da donese privremenu meru po Vašem predlogu i obaveže tuženog da plaća izdržavanje maloletnom detetu, kao roditelju kod koga se dete nalazi do okončanja sudskog spora, ceneći interes deteta da ima izdržavanje od oba roditelja, kako onog kod kog se dete faktički nalazi, tako i od tuženog.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu