Poštovani, autor knjige, koju želim da prevedem preminuo je 196x. godine. U našoj zemlji se autoroska prava moraju poštovati 70 godina nakon smrti autora i to mi je jasno. U zemlji u kojoj bih izdao knjigu se autorska prava poštuju 50 godina od smrti autora. Koji zakon se mora poštovati?

Poštovani,

članom 7. stav 8. Bernske konvencije za zaštitu književnih i umetničkih dela (koja predstavlja ključni međunarodni akt u oblasti autorskog prava) predviđeno je da se rokovi vezani za istek imovinskih prava autora računaju prema pravu države u kojoj se zaštita traži. U konkretnom slučaju, to znači da u državi u kojoj želite da objavite prevod knjige imovinska prava autora ističu nakon 50 godina od autorove smrti i nakon toga autorovi naslednici ne polažu isključiva prava na preradu autorskog dela (što je između ostalog i prevod knjige) već delo prelazi u javni domen i svako može bez plaćanja autorske naknade da vrši prava koja su mogli da vrše autor i njegovi naslednici, između ostalog i da izdaje prevode autorskog dela.
Imajte u vidu da se u autorskom pravu rokovi računaju na specifičan način. Rokovi nastupaju prvog januara naredne godine od one godine u kojoj se desio određeni događaj. Primera radi, ukoliko se 50 godina od autorove smrti navršilo 18.10.2013. godine, istek imovinskih prava će nastupiti 01.01.2014. godine i tek tog dana će delo preći u javni domen i biti slobodno za korišćenje.

Vaš Pro Bono

User Avatar

Autor teksta: Office

Humanitarna nevladina organizacija PRO BONO za pružanje primarne besplatne pravne edukacije svim građanima Srbije kojima je potrebna i koji su materijalno ugroženi. Pogledajte sve tekstove od Office