Otac mi je dok je bio živ ostavio svoju polovinu stana ugovorom o poklonu. Ja želim da je prebacim na majku. Da li plaćam porez ukoliko to uradim?

Poštovani,

Prema Zakonu o porezima na imovinu Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) član 21. porez na nasleđe i poklon ne plaća naslednik prvog naslednog reda, supružnik i roditelj ostavioca, odnosno poklonoprimac prvog naslednog reda i supružnik poklonodavca.

Mladi Pro Bono