Da li postoji neko ograničenje koje se tiče naziva, odn. da li u samom nazivu mora jasno da stoji “udruženje građana “NAZIV”” ili je moguće da to bude i npr. “centar za ….. “IME CENTRA””? Hvala Vam.

Poštovana,

Pitanje naziva udruženja, kao i ograničenja, je regulisano Zakonom o udruženjima (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni) članovima 13 – 16.

Zakon propisuje da naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Naziv može da sadrži pojedine strane reči ako su one naziv međunarodne organizacije čije je udruženje član, ako su te reči uobičajene u srpskom jeziku, ako za njih nema odgovarajuće reči u srpskom jeziku, ili ako se radi o rečima na mrtvom jeziku.

Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može biti i na jeziku i pismu nacionalne manjine. Naziv na jeziku i pismu nacionalne manjine upisuje se u registar posle naziva na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

Naziv udruženja, ako je to predviđeno statutom, može se upisati u registar i u prevodu na jedan ili više stranih jezika, posle upisa naziva udruženja na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu, odnosno jeziku i pismu nacionalne manjine.

Udruženje može imati i skraćeni naziv koji se upisuje u registar.

Naziv novoosnovanog udruženja ne može biti identičan nazivu drugih udruženja koja su upisana ili uredno prijavljena za upis u registar.

Naziv udruženja ne sme da bude zamenljiv sa nazivom drugog udruženja niti da izaziva zabunu o udruženju, njegovim ciljevima ili u pogledu toga o kakvoj se vrsti pravnog lica radi.

Mladi Pro Bono