Poštovani, kakav je zakon sto se tiče bacanja petardi, u ovom slučaju, namerno ispod našeg prozora? Kakva su naša prava i šta da uradimo a da smo zakonski zaštićeni? Hvala

Poštovana,

Članom 7. Zakona o javnom redu i miru (“Sl. glasnik RS”, br. 51/92, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 85/2005 – dr. zakon) propisano je sledeće: “Ko neovlašćenim paljenjem raketa i drugog zapaljivog ili eksplozivnog materijala (petarde i sl.) ili pucanjem iz vatrenog oružja remeti javni red i mir ili ugrožava bezbednost građana – kazniće se novčanom kaznom do 20.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.

Ko prekršaj iz stava 1. ovog člana izvrši u grupi – kazniće se kaznom zatvora do 60 dana.”

Članom 179. Zakona o prekršajima (“Sl. glasnik RS”, br. 65/2013) predviđeno je da se prekršajni postupak pokreće zahtevom za pokretanje prekršajnog postupaka koji podnosi ovlašćeni organ (organ uprave, ovlašćeni inspektor, javni tužilac…) ili sam oštećeni.

Oštećeni može da podnese zahtev uvek osim ako zakonom nije određeno da je za pokretanje postupka nadežan isključivo ovlašćeni organ. (član 180.)

Sadržina zahteva određena je članom 181.

“Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi se pisanoj formi i sadrži:

1) naziv i sedište podnosioca zahteva odnosno lično ime i adresu lica koje podnosi zahtev;

2) naziv suda kome se podnosi zahtev;

3) osnovne podatke o fizičkom licu, preduzetniku i odgovornom licu protiv koga se zahtev podnosi: lično ime, jedinstveni matični broj građana, zanimanje, mesto i adresu stanovanja, mesto i adresu zaposlenja i državljanstvo odnosno naziv i sedište pravnog lica, kao i poresko identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) i matični broj, a za preduzetnika i naziv i sedište radnje, a za odgovorno lice u pravnom licu i funkciju koju obavlja u tom pravnom licu;

4) činjenični opis radnje iz koje proizlazi pravno obeležje prekršaja, vreme i mesto izvršenja prekršaja i druge okolnosti potrebne da se prekršaj što tačnije odredi;

5) propis o prekršaju koji treba primeniti;

6) predlog o dokazima koje treba izvesti, uz označenje ličnih imena i adresa svedoka, spise koje treba pročitati i predmete koji služe kao dokaz;

7) podatke o tome da li je pokrenut krivični postupak ili postupak za privredni prestup za delo koje obuhvata obeležja prekršaja koji je predmet zahteva;

8) potpis službenog lica, odnosno oštećenog kao podnosioca zahteva i pečat ovlašćenog organa koji podnosi zahtev.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnosi fizičko lice kao oštećeni ne mora sadržati propis o prekršaju koji treba primeniti ni jedinstveni matični broj građana lica protiv koga se zahtev podnosi.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi fizičko lice kao oštećeni protiv pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu i preduzetnika, treba da sadrži naziv i sedište pravnog lica, ime, prezime i funkciju odgovornog lica u tom pravnom licu odnosno ime i prezime, naziv i sedište radnje preduzetnika.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi fizičko lice kao oštećeni protiv odgovornog lica u državnom organu, organu teritorijalne autonomije i jedinici lokalne samouprave ili drugih imalaca javnih ovlašćenja treba da sadrži lično ime okrivljenog, naziv i sedište organa i funkciju, odnosno poslove koje lice u organu obavlja.

Fizičko lice u svojstvu oštećenog može podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu i usmeno na zapisnik.”

Zahtev možete podneti policiji, javnom tužiocu ili prekršajnom sudu.

 

Mladi Pro Bono