Sin mi je krenuo na studije… Lagao me je da je upisao drugu godinu, proverio sam i rečeno mi je da je obnovio prvu godinu. DA LI SAM OBAVEZAN I DALJE DA MU PLAĆAM ALIMENTACIJU? Hvala.

Poštovani,
Prema članu 155. stav 2. Porodičnog zakona Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) roditelj je dužan da izdržava punoletno dete koje se redovno školuje najkasnije do 26. godine. “Pod redovnim školovanjem podrazumeva se redovno izvršavanje školskih obaveza, redovno polaganje ispita i upisivanje naredne školske godine po isteku prethodne, pri čemu je bez značaja postojanje statusa redovnog studenta finansiranog iz budžeta ili vanrednog, odnosno samofinansirajućeg.” (Presuda Vrhovnog suda Srbije, Rev. 2132/2009 od 9.7.2009. godine)
Dakle, školovanje mora da bude konitinuirano, odnosno da osoba upisuje narednu godinu studija nakon prethodne i da poštuje rokove za ispunjavanje svojih obaveza na fakultetu (ispiti, vežbe, predavanja).
Obnavljanje godine ne spada u redovno školovanje i shodno tome niste dužni da i dalje plaćate alimentaciju Vašem sinu.

Mladi Pro Bono