Poštovani, Ćerka je živela u vanbračnoj zajednici oko 2 godine, iz te vanbračne zajednice ima ćerku, sada više nije u zajednici sa ocem deteta. Kako da ostvari prava kao samohrani roditelj? Otac daje dobrovoljno XXX din. za dete i dete boravi kod njega po dogovoru sa mojom ćerkom. Moja ćerka je išla u Centar za socijalni rad gde su je uputili da treba da tuži oca deteta da bi mogla da ostvari pravo kao samohrani roditelj. Kakva je to vrsta tužbe? U toku trajanja vanbračne zajednice nisu stekli nikakvu imovinu. S poštovanjem

Poštovana,

Vaša ćerka može opet da pokuša da se dogovori sa ocem deteta oko povećanja sume koju daje za izdržavanje deteta. Ukoliko pregovori budu neuspešni Vaša ćerka može da tuži oca deteta i na taj način pokrene parnični postupak. Reč je o tužbi radi davanja izdržavanja. Tužba treba da sadrži elemente koji su propisani Zakonom o parničnom postupku Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 72/2001, 49/2013 – odluka US, 74/2013 – odluka US i 55/2014). Podnosi se osnovnom sudu u mestu prebivališta tužioca ili u mestu prebivališta tuženog.

Na primeru tužbe su predstavljeni elementi koje treba da sadrži.

TUŽBA RADI DAVANJA IZDRŽAVANJA

OSNOVNI SUD U (navesti mesto)

TUŽILAC: Maloletni (ime i prezime deteta, mesto stanovanja, ulica broj), koga zastupa njegov zakonski zatupnik, majka (ime i prezime, mesto stanovanja, ulica, broj)
TUŽENI: (ime i prezime, mesto, ulica i broj)
Radi: izdržavanja deteta
Vrednost spora: (navesti u dinarima)

TUŽBA

U ovom delu je potrebno navesti činjenice i dokaze.
(Na primer: Tuženi je otac maloletnog tužioca. Maloletni tužilac živi sa majkom. Tuženi je u dogovoru sa majkom tužioca plaćao alimentaciju u iznosu od (iznos) dinara mesečno.
DOKAZ: izvod iz matične knjige rođenih
Saslušati tuženog i majku tužioca

Budući da je tuženi zaposlen, te da ostvaruje mesečnu zaradu u iznosu od oko (iznos) dinara, tužilac predlaže da tuženi na ime izdržavanja maloletnog tužioca uplaćuje iznos od (navesti procenat koji se zahteva – ne može više do 50%) redovnih mesečnih novčanih primanja, umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osigurnanje.
DOKAZ: Potvrda o visini mesečne zarade)

Na osnovu svega navedenog, tužilac predlaže sudu da donese sledeću:

PRESUDU

USVAJA se tužbeni zahtev maloletnog tužioca (ime i prezime, adresa) čiji je zakonski zastupnik majka (ime i prezime, adresa), pa se OBAVEZUJE tuženi (ime i prezime, adresa) da na ime izdržavanja maloletnog tužioca plaća mesečno iznos od (navesti procenat koji se zahteva) redovnih mesečnih novčanih primanja umanjenih za poreze i doprinose i obaveze za obavezno socijalno osiguranje, računajući od dana podnošenja tužbe, do petog dana u mesecu za prethodni mesec, a pod pretnjom izvršenja.
OBAVEZUJE SE tuženi da plati tužiocu troškove parničnog postupka.

U (mesto), (datum)
Tužilac
(potpis majke)

Mladi Pro Bono