Poštovani, zanima me za koliko tačno zastareva naplata potraživanja poreza na imovinu i kamata za istu tj. za koje godine postoji mogućnost naplate s obzirom da nije pokrenut nikakav postupak za naplatu istih. Tačnije porez na imovinu nije plaćan od 2003 godine do danas.

Poštovana,

prema članu 114. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče. Zastarelost prava na utvrđivanje poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je trebalo utvrditi porez, odnosno sporedno poresko davanje. Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

To znači da su porezi nastali pre 2009. zastareli, a porez za 2009. godinu zastareva protekom 2014. godine.

Mladi Pro Bono