Poštovani, ukoliko poklonodavac bude vređao poklonoprimca tokom 3 godine čuvanja u pitanju je invalid (100%), u zadnje vreme je non-stop počeo da vređa poklonoprimca i poklonodavac želi da raskine ugovor sa poklonoprimcem. Koja prava tu ima poklonoprimac ? Hvala

Poštovani,

Opoziv poklona je moguć u sledećim slučajevima: kada poklonodavac posle učinjenog poklona osiromaši do te mere da je njegova egzistencija ugrožena, kao i kada poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu nanoseći time štetu njegovom životu, časti i narušavajući njegovu slobodu imanja.

Dakle, ukoliko postoji jedan od ova dva razloga poklonodavac može da traži opoziv poklona. Da bi do opoziva stvarno i došlo, odnosno da bi sud presudio u korist pokonodavca on mora da dokaže postojanje razloga za opoziv.

Sud na osnovu priloženih dokaza obe strane i konkretnih okolnosti ceni postojanje razloga za opoziv.

Poklonoprimac, kao tužena strana ima pravo da se brani, odnosno da dokaže da su tužiočevi navodi neistiniti.

Mladi Pro Bono