Poslodavac mi nije isplatio otpremninu koju je obračunao Privredni sud.Firma je u međuvremenu otišla u stečaj.Da li privatni izvršitelji mogu da izvrše naplatu?Hvala unapred na savetu.

Poštovani,

Zakon o stečaju Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 – dr. zakon, 71/2012 – odluka US i 83/2014) u članu 93. stav 1. kaže sledeće: “od dana otvaranja stečajnog postupka ne može se protiv stečajnog dužnika, odnosno nad njegovom imovinom, odrediti i sprovesti prinudno izvršenje, niti bilo koja mera postupka izvršenja osim izvršenja koja se odnose na obaveze stečajne mase i troškova stečajnog postupka.”

Dakle, privatni izvršitelj ne bi mogao da izvrši naplatu Vašeg potraživanja.

Ono što biste mogli da uradite jeste da prijavite svoje potraživanje i time se uvrstite u red stečajnih poverilaca pod uslovom da nije protekao rok za podnošenje prijave. Rok određuje sudija u rešenju o otvaranju stečajnog postupka. Rok koji sudija odredi ne može da bude duži od 120 dana od dana objavljivanja oglasa u “Službenom glasniku Republike Srbije” (član 111. stav 6.) Sve prijave podnete po isteku roka biće odbačene kao neblagovremene.
Prijava se podnosi sudu i potrebno je naznačiti sledeće:
• naziv, odnosno ime i sedište odnosno prebivalište poverioca sa kontakt adresom;
• matični broj pravnog lica, odnosno jedinstveni matični broj građana za fizička lica;
• broj poslovnog ili tekućeg računa;
• pravni osnov potraživanja;
• iznos potraživanja i to posebno iznos glavnog potraživanja sa obračunom kamate;
• stvar na kojoj je poverilac stekao razlučno pravo ukoliko se radi o obezbeđenom potraživanju i iznos njegovog potraživanja koji nije obezbeđen, ako njegovo potraživanje nije u celini obezbeđeno;
• određeni zahtev poverioca, shodno odredbama o sadržini tužbe zakona kojim se uređuje parnični postupak

Bilo bi dobro da priložite još i: fotokopiju lične karte, fotokopiju radne knjižice, fotokopiju presude, odnosno rešenja o izvršenju i kamatni obračun.

Mladi Pro Bono