Poštovani, moj supruge je pozajmio novac dana XXX,XXX dinara, ugovor je samo potpisan, ali nije overen. Novac nije vraćen, tužio je suprug i doneto je rešenje o poravnanju, sredinom februara treba da vrati samo glavnicu, šta ako ne vrati pare, zajmoprimac je neposredno pre toga kuću, koju je nasledio od roditelja prepisao supruzi, da li je u tom slučaju bezbedan. I još me interesuje, šta u ovom slušaju znači tužba za prevaru, ima li mesta za to, napominjem da je prilikom pozajmljivanja novca bio i njegov sin prisutan. Na ovoj tužbu insistira još nekoliko ljudi od kojih je na isti način pozajmio pare. Hvala i srdačan pozdrav.

Poštovana,
prema članu 13. stav 1. tačka 1. Zakona o izvršenju i obezbeđenju sudsko poravnanje predstavlja izvršnu ispravu. To znači da Vi možete postupak prinudne naplate da pokrenete kod izvršitelja samo sa sudskim poravnanjem. Pošto je dužnik Vašeg supruga prepisao kuću svojoj ženi, postoji mogućnost da se pobije ta pravna radnja i da se Vaše potraživanje namiri i iz te kuće. Svaki poverilac čije je potraživanje dospelo za isplatu, i bez obzira kad je nastalo, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je preduzeta na štetu poverilaca. Smatra se da je pravna radnja preduzeta na štetu poverilaca ako usled njenog izvršenja dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje poveriočevog potraživanja član 280. Zakona o obligacionim odnosima (u daljem tekstu ZOO). Pobijanje se vrši tužbom. Uslovi za pobijanje prema članu 281. ZOO su:
(1) Teretno raspolaganje može se pobijati ako je u vreme raspolaganja dužnik znao ili mogao znati da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu svojim poveriocima i ako je trećem licu sa kojim je ili u čiju je korist pravna radnja preduzeta to bilo poznato ili moglo biti poznato.
(2) Ako je treće lice dužnikov suprug, ili srodnik po krvi u pravoj liniji, ili u pobočnoj liniji do četvrtog stepena, ili po tazbini do istog stepena, pretpostavlja se da mu je bilo poznato da dužnik preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima.
(3) Kod besplatnih raspolaganja i sa njima izjednačenih pravnih radnji smatra se da je dužnik znao da preduzetim raspolaganjem nanosi štetu poveriocima, i za pobijanje tih radnji ne zahteva se da je trećem licu to bilo poznato ili moglo biti poznato.
(4) Odricanje od nasledstva smatra se besplatnim raspolaganjem.
Tužba za pobijanje podnosi se protiv trećeg lica sa kojim je, ili u čiju je korist preduzeta pravna radnja koja se pobija, odnosno protiv njegovih univerzalnih pravnih sledbenika član 283. ZOO. Tužba za pobijanje u Vašem slučaju se može podneti u roku od tri godine, a rok počinje da teče od dana preduzimanja pravne radnje koja se tužbom pobija prema članu 285. ZOO.
Ukoliko smatrate da je ovo izvršeno namerno, bez namere da Vam se novac vrati, možete da podnesete i krivičnu prijavu zbog krivičnog dela Prevara iz člana 208. Krivičnog zakonika koji glasi: ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina i novčanom kaznom. Ali ako je ovim delom pribavljena imovinska korist koja prelazi 450 000 dinara onda će se kazniti zatvorom od 1 do 8 godina i novčanom kaznom. Možete podneti krivičnu prijavu, ali naš Vam je savet da sačekate da vidite hoće li platiti, pa ukoliko ne plati, tek onda se se podnese krivična prijava sa svim ostalim ljudima kojima duguje novac. U suprotnom rizikujete da Vam nadležni javni tužilac odbaci krivičnu prijavu.
Mladi Pro Bono