Poštovani, ja sam dete iz prvog braka moga oca , gde on ima još dvoje dece iz drugog braka sa ženom sa kojom je i dalje u braku. Kolika prava nasledstva imam ja u odnosu na suprugu, odnosno dvoje druge dece? Takođe nekom prilikom je advokat sastavio očevu volju po pitanju raspodele imovine. Kako on nije u mogućnosti da ide u sud, tražio je od nas da svako potpiše taj dokument. Koliku važnost ima takav papir? Hvala unapred

Poštovani,

Prema Zakonu o nasleđivanju Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS) ukoliko postoji punovažan testament ostavioca imovina u ostavinskom postupku se raspodeljuje prema navodima iz testamenta. Ako ostavilac nije svoju imovinu raspodelio testamentom onda se primenjuju pravila tzv. zakonskog nasleđivanja.

Zakon poznaje nasledne redove. U prvom naslednom redu se nalaze supruga ostavioca i njegova deca. Vi imate ista prava kao i supruga Vašeg oca i deca iz njihovog braka. Dakle, pošto Vas je četvoro koji imate zakonsko pravo na nasleđivanje Vašeg oca svako od Vas bi dobio po ¼ njegove zaostavštine.

Što se tiče pomenutog dokumenta moguće je da se radi takozvanom alografskom, odnosno pisanom testamentu ili o ugovoru o raspodeli imovine za života.

Više o pomenutom ugovoru možete pročitati u sledećem tekstu:

Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života

Kada je reč o testamentu Zakon o nasleđivanju propisuje formu testamenta i ona mora da se poštuje prilikom njegovog sastavljanja. Ukoliko zaveštanje nije sačinjeno u zakonom propisanoj formi ono je rušljivo.

Pismeno zaveštanje je ono zaveštanje koje zaveštalac sam napiše ili ono zaveštanje koje po kazivanju zaveštaoca zabeleži treće lice, u ovom slučaju advokat u prisustvu 2 svedoka. Kada advokat sastavi testament, zaveštalac ga pročita i u prisustvu svedoka “prizna” testament za svoj, odnosno potvrdi da je testament sastavljen u skladu sa njegovim kazivanjem. Na kraju se na testament potpišu zaveštalac i svedoci.
Zakon propisuje da svedoci ne mogu biti sledeća lica: potomci zaveštaočevi, njegovi usvojenici i njihovi potomci, njegovi preci i usvojioci, njegovi srodnici u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva zaključno, bračni drugovi svih tih lica i bračni drug zaveštaočev. (član 113.)

Dakle, ukoliko je dokument koji ste naveli testament Vašeg oca i ukoliko ste ga potpisali onda on nije sačinjen u skladu sa formom koju zakon propisuje i zbog toga je rušljiv.
Vi kao zainteresovano lice možete da pokrenete postupak pred sudom i da zahtevate poništaj testamenta. (član 165.) Rok za pokretanje postupka je prema članu 170. jedna godina od dana saznanja za zaveštanje odnosno deset godina od dana proglašenja zaveštanja. Ako sud odlukom poništi testament smatraće se da nije ni bio sačinjen.

Mladi Pro Bono