Poštovani, Da li mogu u odgovoru na tužbu da tražim poništenje ugovora zbog prevare, kao mane volje i naknadu štete? Unaprijed hvala.

Poštovana,
Naravno da se može tražiti poništenje ugovora zbog prevare, više o manama volje možete pročitati na našem sajtu https://www.besplatnapravnaedukacija.rs/tekstovi/obligaciono-pravo/mane-volje/ .
Ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri da je time navede na zaključenje ugovora, druga strana može zahtevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna.
Ukoliko je prevaru učinilo treće lice, a Vaš saugovarač nije za to znao postoji mogućnost da ugovor ostane na snazi. Bez obzira na to da li je ugovor raskinut ili ne Vi imate pravo na naknadu pretrpljene štete. Ovo se odnosi na teretne ugovore(teretni ugovori su oni kod kojih jedna ugovorna strana daje naknadu, za ono što dobija, drugoj ugovornoj strani, npr. ugovor o delu, ugovor o zakupu, ugovor o kupoprodaji.)
Kod ugovora bez naknade ugovor(npr. ugovor o poklonu) se može poništiti i kad je prevaru učinilo treće lice, bez obzira na to da li je druga ugovorna strana u vreme zaključenja bila savesna ili nesavesna, odnosno znala ili morala znati za prevaru.
U odgovoru morate da navedete dokaze koji potvrđuju vašu tvdnju, i pazite da odgovor ne bude nepotpun.
S poštovanjem,
Mladi ProBono.