Pitanje: Poštovani, molila bih Vas za pomoć. Imam X godina i vanbračnu ćerku staru X meseci. Moj dečko je priznao očinstvo, ali se sve na tome završilo. Više se ne viđamo, on me izbegava, detetu nije dao ništa, čak je i mog oca kod koga čivim pokrao, a novac koji sam čula da je dobio za pomoć ćerki potrošio je na svoje potrebe. Pošto čivim sa nezaposlenim ocem i bakom koja ima penziju X dinara, od koje praktično i čivimo nas četvoro, molim Vas za savet šta da radim i kojim putem da ostvarim pomoć ili pravo na dečiji dodatak ili pomoć samohranoj majci. Usput, volela bih da promenim detetu prezime u moje (prilikom prijavljivanja smo stavili očevo u nadi da će biti nešto od naše veze). I da napomenem da je baka polu pokretna jer je slomila kuk, tako da i na ima potrebe za povećanom negom. Unapred hvala!

Poštovana,

Zelim da Vas uputim pre sve ga na izdržavanje deteta od strane oca. Prema Porodičnom zakonu, dete ima pravo na izdrčavanje dokle god je maloletno, bez potrebe da budu ispunjeni bilo kakvi uslovi. Oba roditelja su u obavezi da dete izdržavaju. Vi možete pokrenuti sudski postupak protiv oca deteta sa zahtevom za izdržavanje. Sud tom prilikom gleda mogućnosti oba roditelja, ali smatra se da roditelj treba da obezbedi dete čak i po cenu svoje oskudice. Minimalna suma izdržavanja je određena zakonom i treba da pokriva osnovne troškove deteta.
Dalje, možete podneti zahtev za dečiji dodatak i novčanu socijalnu pomoć od države.
Novčana socijalna pomoć namenjena je osobama koje nemaju dovoljno sredstava za život i isplaćuje se mesečno. Osnovni uslov za sticanje prava na novčanu pomoć je da pojedinac, odnosno porodica ima mesečne prihode manje od punog iznosa socijalne pomoći. Osnovni iznos novčane socijalne pomoći se uvećava s obzirom na stanje u porodici, članove domaćinstva, ali i za samohranu majku sa detetom.
Uz to je potrebno da budu zadovoljeni neki dodatni uslovi:
1. ako nemaju drugih nepokretnosti osim stambenog prostora koji odgovara njihovim potrebama (soba po članu domaćinstva, odnosno dve sobe za osobe koje primaju i dodatak za tuđu negu) i zemljišta površine do 0,5 hektara (za pojedince nesposobne za rad i porodice u kojima su svi članovi nesposobni za rad, ovaj limit iznosi jedan hektar);
2. ako pojedinac, odnosno član porodice nije prodao ili poklonio nekretninu ili se odrekao prava na njeno nasleđivanje, ili ako je protekao period u kojem bi od tržišne vrednosti te nekretnine mogao sebi da obezbedi da mesečno troši onoliko koliko iznosi socijalna pomoć;
3. ako ne poseduju pokretnu imovinu čijim korišćenjem ili prodajom, bez ugrožavanja osnovnih životnih potreba, mogu sebi da obezbede sredstva u visini šestostrukog mesečnog iznosa socijalne pomoći;
4. ako pojedinac, odnosno član porodice nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju.

Pravo na dečiji dodatak ostvaruje jedan od roditelja koji je državljanin Republike Srbije, ima prebivalite na teritoriji Republike Srbije i zdravstveno osiguranje. Zahtev za ostvarivanje prava na dečiji dodatak podnosi se opštinskoj – gradskoj službi dečije zaštite u mestu prebivališta roditelja i uz njega se prilažu sledeća dokumenta:
• fotokopije izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu u porodici;
• fotokopija uverenja o državljanstvu Republike Srbije podnosioca zahteva;
• fotokopije ličnih karata odraslih članova zajedničkog domaćinstva, a za decu fotokopije prijava prebivališta;
• fotokopije overene zdravstvene knjižice podnosioca zahteva;
• potvrda o prihodima u tri meseca koji prethode mesecu podnošenja zahteva za sve članove porodičnog domaćinstva;
• potvrda o katastarskim prihodima u prethodnoj godini za sve članove porodičnog domaćinstva (iz mesta rođenja i mesta prebivališta);
• poresko uverenje iz mesta prebivališta o imovinskom stanju domaćinstva;
• dokaz o nezaposlenosti (uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje i fotokopija radne knjižice);
• školske potvrde za decu osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, odnosno potvreda nadležne zdravstvene ustanove o razlozima za neredovno školovanje;
• dokaz o činjenicama u vezi nepokretnosti, kao i stambenog prostora (izvod iz zemljišnih knjiga – vlasnički list, ugovor o kupovini nepokretnosti, rešenje o porezu, uverenje Republičkog geodetskog zavoda, ugovor o korišćenju stana i dr.);
• fotokopija kartice tekućeg računa.
Što se tiče promene prezimena detetu, Vi možete podneti zahtev. Zahtev za promenu ličnog imena koje se sastoji od imena i prezimena, može podneti nadležnom opštinskom organu uprave samo lice čije se ime menja, odnosno njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik. Za promenu ličnog imena maloletnog deteta (pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15 godina života i koje je sposobno za rasuđivanje) je potrebna saglasnost oba roditelja.

Mladi Pro Bono