Molim Vas da mi ukažete da li mi treba branilac za poziv koji sam dobio ove nedelje za ZKP član 288 stav 1 “u svojstvu građanina” za policijsku stanicu Novi Beograd radi prikupljanja obaveštenja u vezi zahteva trećeg osnovnog javnog tužilaštva br. KT-xxxx. Ne znam o čemu se radi, pa sam se zabrinuo da li da vodim i advokata u policijsku stanicu? Da li je ovo poziv da ja svedočim protiv nekog, za nekog ili je ovo nešto protiv mene? Pozdrav i zahvalan

Poštovani,

Prema članu 288 Zakonika o krivičnom postupku(”Sl. glasnik RS”, br.72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014) policija može pozivati građane radi prikupljanja obaveštenja. U pozivu se mora naznačiti razlog pozivanja i svojstvo u kome se građanin poziva. Prikupljanje obaveštenja od građana se tradicionalno označava kao informativni razgovor. Iskaz dat na ovaj način nema dokazni značaj, a policija nema mogućnost da građanina tretira kao okrivljenog ili svedoka. Ako policija u toku razgovora uoči da pozvani građanin može biti smatran osumnjičenim dužna je da ga pouči o njegovim pravima i pravu da uzme branioca koji će prisustvovati saslušanju. Vi ste pozvani da date obaveštenja o nekom krivičnom delu i tom prilikom Vam branilac nije potreban, a ukoliko Vas budu smatrali osumnjičenim morate biti obavešteni o mogućnosti da uzmete branioca i da on može prisustvovati Vašem saslušanju.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono