Želela bih da ćerki poklonim stan, ćerka ne radi još studira, da li je oslobođena poreza ?

Poštovana,

Prema članu 21. Zakona o porezima na imovinu Republike Srbije ( “Sl. glasnik RS” br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS” 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon) oslobođen je plaćanja poreza na poklon poklonoprimac prvog naslednog reda. Kako Vaša ćerka pripada prvom naslednom redu u odnosu na Vas ona će biti oslobođena plaćanja poreza.

Mladi Pro Bono