Poštovani, imam pravo službenog prolaza kroz plac komšje i posedujem ugovor sa njim. Zanima me koliki je zakonski minimum širine službenog prolaza jer komšja mi dozvoljava samo 40 cm širinu stazice?

Poštovani,
Zakonski minimum širine službenog prolaza nije propisan, on se određuje u svakom konkretnom slučaju. Pošto ste zaključili ugovor sa njim, trebalo je da u ugovoru to pitanje bolje regulišete. Ukoliko smatrate da širina prolaza koju Vam komšija dozvoljava (40cm) nije dovoljna, prvo Vam savjetujemo da pokušate izmeniti ugovor tj. dopuniti ga. Na osnovu člana 51. Zakona o osnovama svojinsko pravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) stvarna službenost se može ostvariti i odlukom državnog organa. Član 53. istog zakona propisuje: Odlukom suda ili drugog državnog organa stvarna službenost ustanovljava se kada vlasnik povlasnog dobra (to ste Vi) u celini ili delimično ne može koristiti to dobro bez odgovarajućeg korišćenja poslužnog dobra (komšijin plac), kao i u drugim slučajevima određenim zakonom.
Skrećemo vam pažnju i na to, da na zahtev vlasnika poslužnog dobra, nadležni državni organ utvrđuje i odgovarajuću naknadu koju je vlasnik povlasnog dobra dužan da plati vlasniku poslužnog dobra. Utvrđivanje ove naknade zavisi od slučaja do slučaja, te ona neće uvek biti određena.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono