Poštovani, koja je procedura za prenos vlasništva stana sa preminulog vlasnika na ime naslednika stana?

Poštovani,
Prvo je potrebno da se pokrene ostavinski postupak. Na osnovu člana 89. Zakona o vanparničnom postupku (“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon i 55/2014) postupak se pokreće po službenoj dužnosti čim sud sazna da je neko lice umrlo ili da je proglašeno za umrlo.
Za raspravljanje zaostavštine mesno je nadležan sud na čijem je području ostavilac u vreme smrti imao prebivalište, odnosno boravište (ostavinski sud). Ako ostavilac u vreme smrti nije imao ni prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, nadležan je sud na čijem se području nalazi pretežni deo njegove zaostavštine.
Međutim,moguće je da zainteresovana stranka (naslednik, poverilac, legatar, izvršilac zaveštanja ili neko drugo lice), dostavi sudu dokaze o smrti ostavioca i na taj način, praktično predloži sudu pokretanje ostavinskog postupka. Obrazac za Predlog za pokretanje ostavinskog postupka kao i primer popunjenog obrazca možete naći na našem sajtu u rubrici TEKSTOVI > NASLEDNO PRAVO > Pokretanje ostavinskog postupka.
Nakon što se ostavinski postupak završi sud će doneti ostavinsko rešenje kojim se deli imovina ostavioca na naslednike. Na osnovu pravosnažnog ostavinskog rešenja Vi možete da se upišete kao vlasnici nepokretnosti ukoliko je rešenjem određeno da ste Vi naslednici nepokretnosti.
Potrebno je samo da saznate koji organ vodi javnu evidenciju nepokretnosti za opštinu na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koju nameravate da uknjižite.

S poštovanjem,
Mladi Pro Bono