Poštovani, Zanima me sledeće.. (Imam nagomilani dug komunalnih usluga, konkretno, voda, smeće, prečišćavanje…… Dug iznosi X din. Zadnje 3 god. nisam platio nijedan racun. E sad, pune mi glavu o navodnoj zastarelosti duga… ) Ako je moguće, da mi neko sada pojasni pravo stanje. Ja stojim iza toga da je to moj dug ali ako već ima mogućnost da se ne plati…. Unapred zahvalan.

Poštovani,

 

Zastarelost znači da posle proteka zakonom određenog roka poverilac više ne može da traži od dužnika ispunjenje obaveze, odnosno dužnik nije dužan da ispuni obavezu iako poverilac zahteva ispunjenje. Ovo pitanje regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije („Sl. list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, „Sl. list SRJ“, br. 31/93 i „Sl. list SCG“ br. 1/2003 – Ustavna povelja). Potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastareva za godinu dana. (član 378. stav 1. tačka 1.) Dakle, Vaša obaveza da platite komunalne usluge zastariće za jednu godinu i Vi više nećete biti dužni da platite za tu uslugu. Rok se računa od prvog dana koji sledi po isteku roka za plaćanje koji je označen na računu. Da biste se oslobodili plaćanja zastarelog duga potrebno je da istaknete prigovor zastarelosti.

Međutim, Zakon u članu 388. propisuje da se zastarevanje prekida podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika, pred nadležnim organom, a u cilju utvrđenja, obezbeđenja ili naplate potraživanja. Što znači da ukoliko Vas Komunalno preduzeće tuži potrebno je da protekne godinu dana od dana okončanja postupka da bi obaveza zastarela.(član 392. stav 2.). Pismena obaveštenja dužniku kao što su opomene ne dovode do prekida roka zastarelosti. (član 391.)

 

Mladi Pro Bono