Poštovani, Pišem Vam u nadi da ću moći dobiti neki pravni savet koji će mi biti od pomoći ili bar uputstva kome da se obratim u vezi mog problema. Naime problem je sledeći-moj otac je upoznao ženu preko interneta (za koju sumnjam da je neki višestruki prevarant,a nemam dokaze), počeli su da izlaze. Ona ga je kupila srceparajućom pričom da živi u bedi ne radi nigde I sl. i na neki indirektni način počela da mu iznuđuje novac (pri tom je on dobričina) da je izvuče iz blata u koje je upala I sl. On je svu svoju ušteđevinu potrošio, uzeo silne kredite, plašim se da je sledeće na redu kuća koja je u njegovom vlasništvu. Pri tome je on psihički bolesnik koji ne sarađuje sa lekarom(ne želi terapiju da uzima od kako je s njom, a u vreme njihovog zabavljanja poceo je alkohol i marihuanu da konzumira). Da li postoji način i koji da se osiguram, da sačuvam kuću, da je ne proda? U vidu nekog ugovora. koji bi bio dobar po mene. Da li mogu nekako da je prijavim policiji ili izrazim sumnju da je proveri MUP? Unapred hvala, XXX

Poštovana,
Porodični zakon Republike Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) kaže da punoletno lice koje zbog bolesti ili smetnji u psiho-fizičkom razvoju svojim postupcima neposredno ugrožava sopstvena prava i interese ili prava i interese drugih lica može biti delimično lišeno poslovne sposobnosti I njegova poslovna sposobnost će biti jednaka poslovnoj sposobnosti starijeg maloletnika, dok će sud svojom odlukom o delimičnom lišenju poslovne sposobnosti odrediti koje pravne poslove ovo lice može odnosno ne može samostalno preduzimati-čl. 147. Poslovna sposobnost starijeg maloletnika podrazumeva da lice može preduzimati pravne poslove kojima pribavlja isključivo prava, pravne poslove kojima ne stiče ni prava ni obaveze i pravne poslove malog značaja, kao I sve ostale pravne poslove uz prethodnu ili naknadnu saglasnost staratelja, odnosno saglasnost organa starateljstva za pravne poslove raspolaganja nepokretnom imovinom tj pokretnom imovinom velike vrednosti-čl. 63 PZ-a. Pravosnažna sudska odluka o lišenju poslovne sposobnosti će biti bez odlaganja dostavljena organu starateljstva, upisana u matičnu knjigu rođenih I javni registar prava na nepokretnostima(obzirom da Vaš otac ima kuću u svojini) po čl. 149 I 150 PZ-a. Ovaj vanpranični postupak potrebno je da pokrenete predlogom koji će sadržati činjenice na kojima se zasniva, kao i dokaze kojima se te činjenice utvrđuju ili čine verovatnim kao i podatke iz kojih proizilazi ovlašćenje za pokretanje postupka u skladu sa čl. 32 I 33 Zakona o vanparničnom postupku(“Sl. glasnik SRS”, br. 25/82 i 48/88 i “Sl. glasnik RS”, br. 46/95 – dr. zakon, 18/2005 – dr. zakon, 85/2012, 45/2013 – dr. zakon i 55/2014). Dokle god je predmetna nepokretnost u svojini Vašeg oca on ima pravo da je drži, koristi I njome raspolaže u granicama određenim zakonom, a Vi ste dužni da se uzdržavate od povrede njegovog prava svojine(čl. 3 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa(“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon)) sem ako Vam ne prenese svojinu na kući npr. ugovorom o poklonu. Što se tiče vaših sumnji da dotična želi da prevari Vašeg oca zanimaće Vas da znate da je prevara regulisana kako u Krivičnom zakoniku Srbije(“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) tako I u Zakonu o obligacionim odnosima(“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja). Čl. 65 ZOO-a kaže da ako jedna strana izazove zabludu kod druge strane ili je održava u zabludi u nameri da je time navede na zaključenje ugovora(npr. Ako ga navede da joj prenese pravo svojine na kući kakvim besteretnim ugovorom), druga strana može zahtevati poništaj ugovora i onda kad zabluda nije bitna i strana koja je zaključila ugovor pod prevarom ima pravo da zahteva naknadu pretrpljene štete. Po čl. 117 istog zakona ovo pravo poništaja ističe u roku od godinu dana od saznanja za razlog rušljivosti tj. da je došlo do prevare, a u svakom slučaju u roku od tri godine od zaključenja samog ugovora. Ako dođe do propuštanja ovih rokova, ugovor će biti osnažen I obavezivaće ih oboje od samog nastanka. U svakom slučaju prevara po čl. 208 KZ-a predstavlja I krivično delo protiv imovine ako neko lice u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom, a ako to učini samo u nameri da nekog drugog ošteti onda kaznom do šest meseci i novčanom kaznom. Teži oblici su ako šteta iznosi preko 450 000 dinara tj. 1 500 000 dinara I tada će kazne biti od jedne do osam godina tj. od dve do deset godina I novčana kazna. U Vskom slučaju ako ste sigurni da je ta žena prevarant uvek je možete prijaviti MUPu.
S Poštovanjem,
Mladi Pro Bono