Osuđen sam na tri godine zatvora zbog krivičnog dela iz člana XXX stava X Krivičnog zakonika. Podneo sam žalbu višem apelacionom sudu. Inače, imam XX godina i prvi put sam osuđen. Da li je moguće da dobijem rad u javnom interesu i koliko je moguce da mi se smanji kazna.

Poštovani,
Članom 52. stavom 1. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) propisano je da se rad u javnom interesu može izreći za krivična dela za koja je propisan zatvor do tri godine ili novčana kazna. Iako ste Vi osuđeni na kaznu zatvora do tri godine, to nije najviša propisana kazna za to krivično delo, te nema uslova da Vam se izrekne kazna rada u javnom interesu.
Kada je reč o odmeravanju kazne ukazujemo Vam da je Zakonikom propisano da će sud učiniocu krivičnog dela odmeriti kaznu u granicama koje su zakonom propisane za to delo, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i uzimajući u obzir sve okolnosti koje utiču da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće i otežavajuće okolnosti), a naročito: stepen krivice, pobude iz kojih je delo učinjeno, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra, okolnosti pod kojima je delo učinjeno, raniji život učinioca, njegove lične prilike, njegovo držanje posle učinjenog krivičnog dela a naročito njegov odnos prema žrtvi krivičnog dela, kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca.
Što se tiče mogućnosti ublažavanja kazne u Vašem slučaju, s obzirom na odredbu iz člana 57. stava 2. Zakonika – nije moguće da Vam kazna bude ublažena, pošto ste kažnjeni najmanjom propisanom kaznom za to krivično delo.

S poštovanjem,
Vaš Mladi Pro Bono