Moj suprug je preminuo XX.XX.20XX god i ostavio dug u banci po kreditnoj kartici, ja sam dug priznala i vraćam banci mesečno po XXXX din .Moje pitanje je da li banka ima pravo da mi obračunava kamatu posle smrti supruga? Ja sam bila u kontaktu sa bankom i rečeno mi je da kamata ide dok se ne vrati dug što će reći da nikada neću vratiti jer je kamata previsoka. Hvala. XXXXXX

Poštovana,
Čl. 1065 Zakona o obligacionim odnosima (“Sl. list SFRJ”, br. 29/78, 39/85, 45/89 – odluka USJ i 57/89, “Sl. list SRJ”, br. 31/93 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 – Ustavna povelja) kaže da se ugovorom o kreditu banka obavezuje da korisniku kredita stavi na raspolaganje određeni iznos novčanih sredstava, na određeno ili neodređeno vreme, za neku namenu ili bez utvrđene namene, a korisnik se obavezuje da banci plaća ugovorenu kamatu i dobijeni iznos novca vrati u vreme i na način kako je utvrđeno ugovorom. Iz ovoga možemo zaključiti da kamata kao cena koju banka naplaćuje za dat kredit teče dok se kredit ne vrati.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono