Koliko godina mora da bude stara devojka da bi sa njom smeo da ima odnose punoletan mladić i da li je neophodno odobrenje njenih roditelja?

Poštovani,
Seksualna zloupotreba maloletnih lica podrazumeva uključivanje ovih lica u seksualni odnos koji ona ne shvataju u potpunosti, sa kojim nisu saglasna ili za koji nisu razvojno dorasla i nisu u stanju da se sa njim saglase. U skladu sa važećim zakonodavstvom svaki seksualni odnos sa licem koje nije navršilo četrnaest godina, čak i ako ga je ono iniciralo ili na njega dobrovoljno pristalo, zakonom je inkriminisan kao krivično delo, osim kada između ovog lica i učinioca ne postoji značajnija razlika u njihovoj duševnoj i telesnoj zrelosti.

Mladi Pro Bono