Dobar dan poštovani. Interesuju me sledeće stvari: kao maloletnik bio sam problematičan i imao sam neka krivična dela. Npr. hapšen sam za krađe, obijanje, tuče, nisam nikada ležao u zatvoru ili popravnom domu ili zatvoru za maloletna lica. Imao sam neka suđenja i na nekima sam i bio osudjen uslovno ne znam koliko. Interesuje me sledeće, da li se ta zlodela brišu iz evidencije, s obzirom da je proslo skoro 15 godina od takvih stvari gde sam čist kao suza. Ako se ne brišu dali postoji mogućnost da se izbrišu jer narušavaju lični ugled. Molio bih vas da mi obrazložite i objasnite. Hvala

Poštovani,
na osnovu člana 97. Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.Rehabilitacija nastaje ili na osnovu samog zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).
Licu koje je više puta osuđivano sud može dati rehabilitaciju samo ako su ispunjeni uslovi iz čl. 98. i 99. ovog zakonika u pogledu svakog krivičnog dela za koje je osuđeno. Pri oceni da li će u ovakvom slučaju dati rehabilitaciju sud će uzeti u obzir okolnosti iz člana 99. stav 2. ovog zakonika. A članovi 98. i 99. tj. njihovi delovi koji se važni u ovom slučaju su:
Član 98.: Rehabilitacija nastaje ako,
1) lice koje je oglašeno krivim, a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena, u roku od godinu dana od pravnosnažnosti presude, odnosno rešenja ne učini novo krivično delo;
2) lice kojem je izrečena uslovna osuda, u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku roka proveravanja, ne učini novo krivično delo;
3) lice koje je osuđeno na novčanu kaznu, kaznu rada u javnom interesu, oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do šest meseci, u roku od tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, ne učini novo krivično delo;
Član 99.stav 2: Sud će dati rehabilitaciju ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehabilitaciju i ako je, prema svojim mogućnostima, naknadilo štetu prouzrokovanu krivičnim delom, pri čemu je sud dužan da uzme u obzir i sve druge okolnosti od značaja za davanje rehabilitacije, a posebno prirodu i značaj dela.
U vašem slučaju bi trebalo da je nastupila zakonska rehabilitacija, naravno, Vi ovo možete da proverite i uverite se sa sigurnošću.
S poštovanjem,
Mladi Pro Bono