Imam dug za struju od XXXX dinara (elektrošumadija) koji se vodi na dan X.Y. 2013. Od tad je počelo da isporučuje struju preduzeće snadbevna i za koju plaćam redovno. Pre 20 dana sam dobio obaveštenje da ću biti tužen ukoliko ne izmirim dug prema bivšem isporučiocu. Da li mogu da se pozovem na zastarelost duga? Hvala

Poštovani,

Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije ( “Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89- odluka USJ i 57/89 “Službeni list SFRJ“ br. 31/93, Službeni list SCG br. 1/2003 Ustavna povelja) u članu 378. stav 1, tačka 1, je predviđeno između ostalog da potraživanja naknade za isporučenu električnu energiju kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva zastarevaju za godinu dana od dana dospelosti potraživanja. Kada zastari glavno potraživanje zastarela su i sva sporedna potraživanja, npr. kamata. Međutim, Zakonom o obligacionim odnosima je predviđeno i da može doći do prekida zastarelosti kada dužnik prizna dug, član 387. stav 1, kao i podizanjem tužbe i svakom drugom poveriočevom radnjom preduzetom protiv dužnika pred sudom ili drugim nadležnim organom u cilju utvrđivanja, obezbeđenja ili ostvarenja potraživanja što je predviđeno članom 388. Ukoliko je došlo do prekida zastarelosti zastarevanje počinje teći iznova.
Ukoliko od 20.08.2013. god. (ili kasnije, a da je proslo godinu dana do opomene pred utuženje) do sada nije došlo do prekida zastarelosti na neki od pomenutih načina, Vi se možete pozvati na zastarelost.
Potrebno je da znate da sud ne pazi na zastarelost po službenoj dužnosti, već se sami morate pozvati na istu.
Na zastarelost se možete pozvati i u izvršnom postupku, ulaganjem Prigovora na rešenje o izvršenju. Ukoliko dobijete rešenje o izvršenju, imate rok od 5 radnih dana od prijema rešenja da uložite Prigovor pred sudom. Ovaj rok je strog jer nije dozvoljena revizija i ponavljanje postupka.
Vaš Mladi Pro Bono