Postovani, Upravo pisem rad za Zbornik XXX u Srbiji. U Uputstvu za autore navedeno je, citiram, “uz rad priloziti i pisanu izjavu o prenosu autorskih prava na XXXXXXXXXX…”. Mozete li mi objasniti sta konkretno za autora znaci, prakticno, odricanje od autorskih prava na tekst koji je njegovih ruku delo. Najlepse hvala na odgovoru.

Poštovana,
U skladu sa čl. 60 Zakona o autorskim I srodnim pravima(“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009, 99/2011 i 119/2012) moralna prava autora se ne mogu ugovorom prenositi. To znači da će Vam biti priznato autorstvo na Vašem delu, imaćete isključivo pravo da Vaše ime, pseudonim ili znak budu naznačeni na svakom primerku dela, odnosno navedeni prilikom svakog javnog saopštavanja dela, izuzev ako je to, s obzirom na konkretni oblik javnog saopštavanja dela, tehnički nemoguće ili necelishodno, dalje sami odlučujete da objavite svoje delo I način na koji će biti objavljeno tj. do objavljivanja javno dajete obaveštenja o sadržini ili opise dela, štitite integritet dela suprotstavljanjem izmenama od strane neovlašćenih lica, suprotstavljanjem javnom saopštavanju dela u izmenjenoj ili nepotpunoj formi, vodeći računa o konkretnom tehničkom obliku saopštavanja dela i dobroj poslovnoj praksi I dajete dozvolu za preradu dela. Takođe imate pravo da se suprotstavite iskorišćavanju dela na način koji može ugroziti Vaš ugled ili čast, a sve ovo u skladu sa čl. 14, 15, 16, 17 I 18 Zakona o autorskim I srodnim pravima. Imovinska prava autora(odnosno pravo na ekonomsko iskorišćavanje dela I dela koje je nastalo preradom Vašeg dela) se mogu ustupiti I na dva načina. Prvi podrazumeva da je jedino sticalac prava ovlašćen da na način propisan ugovorom iskorišćava autorsko delo, kao i da uz Vašu posebnu dozvolu ustupa drugima to pravo, a drugi je način gde sticalac prava nije ovlašćen da zabrani drugome da iskorišćava autorsko delo, niti je ovlašćen da ustupa drugome svoje pravo, kako kažu čl. 61 I 62 istog zakona.
Mladi Pro Bono