Vođena je ostavinska rasprava iza mog dede.Kada je ostavinska rasprava bila pri kraju,otkrila sam da na tom placu koji je trebalo da uknjižim postoji uknjiženo treće lice za koje ja nisam ni znala da se uknjižilo.Kada sam otišla u katastar saznala sam da se uknjižio na taj plac pre deset godina,a na osnovu održaja preko 20 godina, kako je to on naveo.Tužio je mog brata kao jedinog pravnog sledbenika mog dede, i nas troje naslednika nije prijavio kao pravne naslednike, već samo sebe,priznao i potpisao da treće lice može na se uknjiži na tom placu.Zanima me da li mi kao naslednici mozemo da povratimo taj plac u naše vlasništvo i kako?

Poštovana,

 

Pitanje koje ste postavili nije precizno formulisano, te je nejasno  kada je vođena ostavinska rasprava. Čitajući Vaše pismo dalo bi se zaključiti da da je ostavinska rasprava vođena 10 godina po upisu tog trećeg lica u zemljišne knjige. Dalje, ako je tako, nejasno je kako je Vaš brat mogao pre 10 godina biti tužen za nešto što je u to vreme još uvek pripadalo Vašem dedi.

Uz ovu ogradu, ipak ću pokušati da Vam pružim nekakve smernice koje vam mogu pomoći u razjašnjenju situacije. Naime, prema Zakonu o osnovama svojinskopravnih odnosa RS (“Službeni list SFRJ”, br. 6/80, 36/90,”Službeni list SRJ”, br. 29/96,”Službeni glasnik RS”, br. 115/2005), član 28.,stav 4. “Savestan držalac neoprene stvari, na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom 20 godina.”.  To je takozvani “vanredni održaj” – situacija u kojoj neko lice misli da mu pripada neka stvar,a nije ni sa kim sklopilo nikakav ugovor kojim se inače stiče vlasništvo. Za tog držaoca se kaže da je savestan držalac, i on protekom 20 god stiče nepokretnost koju ima u državini. Potrebno je samo da pokrene parnicu i da u tužbi radi utvrđenja prava svojine po osnovu održaja istakne da je u mirnoj i savesnoj državini te nepokretnosti duže od 20 godina. Pod pretpostavkom da se u Vašem slučaju upravo to dogodilo – da je treće lice upisano u zemljišne knjige po osnovu pravnosnažne sudske presude kojom je utvrđeno da je postalo vlasnik održajem , nemate pravnih mogućnosti da osporite navedeni upis. Međutim, kako mnoge stvari ostaju nejasne iz Vašeg pisma, zamolila bih Vas da nas ponovo kontaktirate sa detaljnijim podacima vezanim za situaciju.

 

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu