Poštovani, žrtva sam seksualnog napastvovanja od strane starca koji ima 60 godina. On je osuđen za nedozvoljene polne radnje i dobio je 2 godine zatvora. Osuđen je na 1 godinu i 4 meseca, ali na 2 godine uslovno za pretnju svedocima u sudskom postupku, pošto je pretio da će ubiti mene i moju porodicu. Obe presude su sada pravosnažne. Javni tužilac me uputio na parnicu sa osuđenim u vezi imovinskopravnog zahteva. U toku suđenja veštačena sam od strane nekoliko sudskih veštaka i imam svu dokumentaciju. Njegova žena je, kada se to desilo, pričala kako sam ja to izmisila i kako sam ja njega napadala i seksualno uznemiravala starca od 60 godina. Da li ću ja tu naknadu dobiti odjednom ili u ratama? Osuđeni je imao i penziju. U slučaju smrti osuđenog, kakva je procedura u vezi imovinskopravnog zahteva? Imao je kuću. Da li je on u međuvremenu do okončanja procesa mogao da prepiše kuću na nju i da li ja tada imam neka prava? Ako imam da li me mora isplatiti novčano ili imam pravo na deo kuće? Do sada ništa nisam podnosila. Unpared hvala!

Poštovana,

U vezi imovinsko pravnog zahteva, sud u parnici je vezan odlukom krivičnog suda i neće se dovoditi u pitanje da li je delo učinjeno, te stoga navodi njegove supruge, ukoliko je krivični postupak završen, nemaju nikakvog efekta, a dalje, trebalo biste da što ranije pokrenete parnični postupak protiv osuđenog za naknadu nematerijalne štete , gde će sud da utvrdi na osnov za nakadu štete (naknadu). Stvar je odluke suda da li će naknadu odrediti obročno ili u jedinstvenom iznosu, ali u svakom slučaju Vaš zahtev bi bio obligacionopravne prirode i ne biste mogli “dobiti njegovu kuću ili deo nje”, već samo zahtev da vam se isplati određena svota novca, što ukoliko ne bude urađeno, možete da zahtevate prinudno izvršenje na imovini.

U slučaju smrti, ukoliko pokrenete parnicu, ili se ona do tada završi, nezavisno od toga ko će biti naslednik, Vi ćete svakako imati imovinskopravni zahtev prema imovini ostavioca, pa možete tražiti i izdvajanje iz sastava zaostavštine, što znači da treba da se prijavite sudskom organu kod kog  je pokrenuta ostavinska rasprava nakon smrti istog I da tražite da se jedan deo imovine izdvoje iz ukupne sume kako biste Vi mogli da namirite Vaše eventualno potraživanje. Ako osim te kuće, koju bi eventualno prepisao na nju, osuđeni nema nikakve druge imovine, pa samim tim ne možete tražiti izdvajanje iz sastava zaostavištine, možete da tražite, kao poverilac, poništaj poklona učinjenih u poslednjih godinu dana do trenutka smrti.

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu