Poštovani, otac mi je preminuo u skorije vreme. U trenutku smrti je radio u Socijalnoj sluzbi i imao 64 godine. Da li moja porodica, odnosno moja majka stara 50 godina, ostvaruje pravo na porodičnu penziju, pošto mi je sestra 100% invalid i da li od firme u kojoj je radio ima pravo na tri plate posle smrti (prijatelji su mi to rekli)? Unapred zahvalan.

Poštovani,

Prema članu 31, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS (“Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013),  Vaša sestra kao dete sa invaliditetom ima pravo na porodičnu penziju, a shodno članu 29. istog zakona, iz razloga što nad Vašom sestrom vrši roditeljsko pravo i stara se o njoj. to pravo po datom osnovu, stiče i Vaša majka.

Obaveza poslodavca preminulom prema užoj porodici prema Zakonu o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)  je, prema članu 119. tog zakona da u skladu sa opštim aktom isplati članovima uže porodice naknadu pogrebnih troškova.

 

S poštovanjem,

 eKlinika  ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu