Tetka je dobila od svog oca stan kao doživotno izdržavanje, a mi deca od drugog sina ništa. Da li imamo pravo na nužni deo i kako da pokrenemo postupak za dobijanje nužnog dela?

Poštovani,

Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Primalac izdržavanja ugovorom može obuhvatiti samo stvari ili prava postojeća u trenutku zaključenja ugovora.

Primalac izdržavanja nije dužan da o zaključenju ugovora o doživotnom izdržavanju obavesti svoje zakonske naslednike.Na zahtev zakonskih naslednika primaoca izdržavanja, sud može poništiti ugovor o doživotnom izdržavanju ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve (član 203 Zakona o nasleđivanju).

Prema članu 195. Zakona o nasleđivanju („Sl. Glasnik RS“, br. 46/95 i 101/2003 –odluka USRS) imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u zaostavštinu i njome se ne mogu namiriti nužni naslednici.

 

Mladi Pro Bono