Poštovanje, Po članu 308 ZOP trebao sam biti pozvan da se u roku od mesec dana izjasnim o potencijalnom očinstvu, koje je majka deteta navela prilikom prijavljivanja deteta pred matičarem, tj. da potvrdim ili negiram. Ja sam za dete saznao tek nakon 8 meseci, kad je stigla tužba za utvrđivanje očinstva. Zašto je u ovom slučaju prekršeno moje pravo priznavanja pred matičarem i mogu li stvar da vratim “nazad” da bi se ispoštovao član 308 pred matičarem. Da li po čl. 308 st. 2, ako se ja samoinicijativno sada pojavim pred matičarem i izvršim priznanje, da li to znači da se zbog toga što sam već upisan kao potencijalni otac ne mora pozivati majka da da saglasnost? Ako to uradim pred matičarem, da li to stopira sudski proces i ko u tom slučaju snosi troškove? Unapred hvala

Poštovani,

Član 308. Porodičnog zakona u stavovima 1. i 2. kaže („Sl. Glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011-dr. zakon):

(1) Kada majka prijavljuje rođenje deteta van braka, matičar je dužan da je pouči o njenom pravu da imenuje muškarca koga smatra ocem deteta.(2) Ako majka imenuje muškarca koga smatra ocem deteta, matičar je dužan da pozove tog muškarca da u roku od 30 dana dâ izjavu o priznanju očinstva.

Iz ovoga proizilazi da majka ima pravo, ne i obavezu, da navede ime oca prilikom prijave rođenja deteta i u tom slučaju matičar je dužan da pozove navedeno lice da da izjavu.

Kako se u sporu povodom utvrđenja očinstva pred sudom ne može izreći presuda na osnovu priznanja, niti se može zaključiti sudsko poravnanje (član 258. Porodični zakon, „Sl. Glasnik RS“, br. 18/2005 i 72/2011- dr. zakon), presuda se donosi na osnovu drugih dokaza.

U pravnoj literaturi ima stavova da u slučaju priznanja sud bez odlaganja treba da dostavi overeni prepis zapisnika sa ročišta, na kojem je učinjeno priznanje, matičaru nadležnom za upis deteta u matičnu knjigu rođenih, a tužbeni zahtev odbaci (Poznić B, Građansko procesno pravo, Beograd 1978, 366), ali teorijski stavovi za sud nisu obavezujući.

Kada su sudski troškovi u pitanju, tuženom će tužilac naknaditi troškove parnice ako je priznao tužbeni zahtev na pripremnom ročištu, a ako se ono ne održava, onda na glavnoj raspravi pre nego što se upustilo u raspravljanje o glavnoj stvari (član 156. Zakona o parničnom postupku, Sl. Glasnik RS, br. 72/2011). Tužilac će takođe naknaditi sudske troškove tuženom, ako tuženi nije dao povoda za tužbu.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu