Poštovani, Za koliko godina zastareva kazna zatvora od 4 godine, krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Hvala unapred

Poštovani/a,

Kada Vam je pravosnažno izrečena kazna zatvora pravo države na izvršenje ove krivične sankcije može zastariti ukoliko se u određenom periodu ne preduzmu mere nadležnog organa radi izvršenja kazne (poziv da se javite u zatvorsku jedinicu, dovođenje i sl.). Kako Vam je izrečena zatvorska kazna u trajanju od četiri godine relativna zastarelost izvršenja kazne nastupa po proteku pet godina od kada je doneta pravosnažna presuda (čl. 105. st. 1. tč. 5. Krivičnog zakonika). Relativna zastarelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja je uperena ka Vašem upućenju na izdržavanje kazne i rok zastarelosti počinje teći iznova (čl.107. st. 4. i 5. KZ). Međutim kada protekne dvostruko vreme potrebno za nastupanje relativne zastarelosti nastupiće apsolutna zastarelost i Vi više nećete moći da se uputite na izdržavanje kazne zatvora. Apsolutna zastarelost će u Vašem slučaju nastupiti po proteku 10 godina od dana kada je doneta pravosnažna osuđujuća presuda.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono