Poštovani, O7. jula ove godine u 10 časova ujutru išao sam obilaznicom autoputa E-75 preko Ostružnice i negde kod Orlovače bila je dupla linija isprekidana sa moje strane, ispred su bila tri vozila, treće je bilo kamion koji se kretao ne više od 70 km/h po mojoj proceni i pošto je ispred mene bio prav put od nekih sigurno 500, 600 m i plus nizbrdica u mom smeru kretanja krenuo sam da obiđem i kad sam završavao preticanje izleće policajac koji mi je pisao kaznu član 331. stav1. tačka 1 a u “škrabopisu” sam uspeo pročitati da sam obilazio preko pune linije, a rekao mi je da će mi pisati da je bilo jedno vozilo. Ja sam zapisnik potpisao zbog te njegove “ljubaznosti” mislio sam da me teretiti za kolonu vozila, a ne za punu liniju, jer i nije puna nego dvostruka, a drugo tu je postojala samo apstraktna a ne konkretna opasnost. Rekao je da je to 4 kaznena poena, a da li je i zabrana upravljanja vozilom? Unapred hvala.

Poštovani,

Mera zabrane upravljanja motornim vozilom je definsana Krivičnim zakonikom Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) članom 86:
„(1) Učiniocu krivičnog dela kojim se ugrožava javni saobraćaj sud može izreći zabranu upravljanja motornim vozilom.
(2) Pri izricanju mere iz stava 1. ovog člana sud određuje na koje se vrste i kategorije vozila zabrana odnosi.
(3) Meru iz stava 1. ovog člana sud može izreći, ako nađe da težina učinjenog dela, okolnosti pod kojima je delo učinjeno ili ranije kršenje saobraćajnih propisa od strane učinioca pokazuju da je opasno da on upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije.
(4) Sud određuje trajanje mere iz stava 1. ovog člana, koje ne može biti kraće od tri meseca niti duže od pet godina, računajući od dana pravnosnažnosti odluke, s tim da se vreme provedeno u zatvoru, odnosno u ustanovi u kojoj se izvršava mera bezbednosti ili vaspitna mera ne uračunava u vreme trajanja ove mere.
(5) Ako je mera iz stava 1. ovog člana izrečena licu koje ima stranu dozvolu za upravljanje motornim vozilom, zabrana se odnosi na upravljanje motornim vozilom na teritoriji Srbije.
(6) Ako izrekne uslovnu osudu, sud može odrediti da će se ta osuda opozvati, ako učinilac prekrši zabranu upravljanja motornim vozilom.
(7) Zakonom se može odrediti obavezna zabrana upravljanja motornim vozilom.“

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate.

Vaš, Mladi Pro bono