Poštovani, sklopio sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojim dedom i babom po ocu jer mi je otac umro. Da bi celokupna imovina posle dedine smrti prešla na moje ime osim jedne parcele koju je deda poklonio svojoj ćerki da se ne bi mešala u ostavinskom postupku. Interesuje me da li mogu da imam nekih problema od strane tetke i njenih sinova i koliki je porez koji ću da platim po prenosu imovine? I kakvi bi bili uslovi što se poreza tiče kada bi deda i ja sklopili ugovor o poklonu?

Poštovani,

U prvi nasledni red ulaze ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove(polovinu bračni drug, polovinu deca). Ukoliko nemate braće ili sestara, po pravu predstavljanja nasleđujete deo koji bi pripao vašem ocu da je živ, kao pripadnik prvog naslednog reda.

Prema članu 195. Zakona o nasledjivanju(“Sl. Glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 –odluka USRS) , ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca izdržavanja naročito upozori na to da imovina koja je predmet ugovora ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne mogu namiriti nužni naslednici.

Dakle, ukoliko Vaš ugovor ima traženu formu, ne može biti oboren od strane Vaše tetke i njenih sinova, a u ostavinskom postupku se o imovini iz ugovora nece raspravljati jer ne ulazi u zaostavštinu.

Prema članu 31. Zakona o porezima na imovinu („Sl. Glasnik RS“, br. 26/2001, „Sl. List SRJ“, br. 42/2002-odluka SUS i „Sl. Glasnik RS“, br 80/2002, 80/2002-dr. Zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-odluka US i 47/2013) porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se kad se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora.

Prema članu 21 Zakona o porezima na imovinu, porez na poklon i nasleđe ne plaća poklonoprimac prvog naslednog reda kao ni naslednik prvog naslednog reda.

S poštovanjem

eKlinika ProBona i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu