Poštovani, Moj suprug je izgubio oca. Kao zakonski nasljednici porodične kuće i zemlje proglašeni su moj suprug, njegov brat i njihova majka 1/3. Moj suprug, ja i naše dvoje maloljetne djece ne živimo u toj porodičnoj kući, ali provodimo vrijeme u njoj (za vreme praznika i sl.). S obzirom da se sada i brat od mog supruga oženio i da njegova supruga pravi određene probleme prilikom našeg dolaska, zanima me kome mogu da se obratim u slučaju da me fizički onemogućava da koristim imovinu? Na koji način se ovakve situacije rješavaju? I da li moj suprug kao vlasnik 1/3 dijela može pokrenuti postupak prodaje imovine u slučaju da ne bude saradnje od strane ostalih vlasnika?

Poštovana,

Prema članu 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa (“Sl. list SFRJ”, br. 6/80 i 36/90, “Sl. list SRJ”, br. 29/96 i “Sl. glasnik RS”, br. 115/2005 – dr. zakon) suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika. U slučaju povrede tog prava član 43. istog zakona daje pravo na tužbu suvlasniku za zaštitu svog prava na delu stvari. Prema članu 16. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa Vi kao suvlasnik imate pravo da zahtevate deobu stvari u svako vreme osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika. U odsustvu sporazuma, o deobi odlučuje sud, pa ukoliko je fizička deoba moguća, posle iste kao vlasnik možete slobodno otudjiti svoju imovinu, a ukoliko je fizička deoba nemoguća ili je moguća samo uz znatno smanjenje vrednosti stvari, sud će deobu izvršiti prodajom stvari.

Po članu 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa suvlasnik može raspolagati svojim delom bez saglasnosti ostalih suvlasnika, a u slučaju prodaje suvlasničkog dela ostali suvlasnici imaju pravo preče kupovine ako je to određeno zakonom. Član 5. Zakona o prometu nepokretnosti (“Sl. Glasnik RS”, br. 42/98 i 111/2009) kaže da je suvlasnik nepokretnosti koji namerava da proda svoj suvlasnički deo dužan da ga predhodno ponudi ostalim suvlasnicima. Ponuda koja se dostavlja istovremeno svim nosiocima prava preče kupovine mora da sadrži podatke o nepokretnosti, ceni i ostalim uslovima prodaje, a imalac prava preče kupovine dužan je da se u roku od 15 dana od dana prijema ponude pismenim putem izjasni o ponudi. Ponuda i odgovor moraju biti učinjeni preporučenim pismom (član 7. Zakona o prometu nepokretnosti). Po članu 8. istog zakona, ako se imalac prava preče kupovine kome je učinjena ponuda, u roku od 15 dana od dana prijema ponude ne izjasni da prihvata ponudu, prodavac može prodati nepokretnost drugom licu, ali ne pod povoljnijim uslovima.

S poštovanjem,

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu