Poštovani, Imam neplaćene račune za postpaid usluge koje su dospele na plaćanje i za koje mi sleduje tužba. Ja sam nezaposlena, imam XX godine, nemam nikakve prihode niti imovinu, živim s majkom koja je penzioner i zanima me da li sud može da izvrsi naplatu preko njene penzije, mada ona nije moj izdržavatelj, ili da popisuje imovinu koja se ne vodi na mene jer živim u stanu mog oca koji je preminuo a nije vođen nikakav ostavinski postupak još uvek niti sam ja zvanični vlasnik stana. Hvala unapred

Poštovana,

Potraživanje se ne može naplatiti preko penzije Vaše majke. Što se tiče pokretne imovine, prema članu 85. Zakona o izvršenju i obezbeđenju(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2011, 99/2011 – dr. zakon, 109/2013 – odluka US i 55/2014) popisuju se stvari koje se nalaze u državini izvršnog dužnika (državinu ima lice koje vrši faktičku vlast na stvari). Ako treće lice ne obavesti sud, odnosno izvršitelja o svojim pravima na pokretnoj stvari u posedu izvršnog dužnika, koja je predmet izvršenja, niti dokaže svoja prava na njima, smatra se da takva prava trećeg ne postoje i da je izvršni dužnik vlasnik stvari koja se nalazi u njegovom posedu.

Što se tiče nepokretne imovine, uz predlog za izvršenje i predlog za sprovođenje izvršenja na nepokretnosti potrebno je da izvršni poverilac podnese izvod iz javne knjige, kao dokaz o tome da je nepokretnost upisana kao svojina izvršnog dužnika. Ako je pravo na nepokretnosti upisano na drugo lice, a ne na izvršnog dužnika, izvršni poverilac je dužan da podnese ispravu koja je podobna za upis prava svojine izvršnog dužnika. Ove isprave može pribaviti i izvršitelj na zahtev poverioca (član 105. Zakona o izvršenju i obezbeđenju).

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu