Poštovani, moja majka je zajedno sa svojim roditeljima kupila grobno mesto i zajedno su podigli grobnicu. Njeni roditelji su umrli i majka je od njih nasledila polovinu a ujak drugu. Majka ima 3/4 a ujak 1/4 grobnice. Nju zanima može li ona insistirati da isplati svog brata jer on ne želi da proda. Ima li kakvog pravnog osnova za to? Hvala unapred

Poštovana,

Željeni prenos prava nije dozvoljen. Naime, pravo korišćenja grobnog mesta i pravo svojine na spomeniku prenosivi su samo nasleđivanjem. Svaki drugi vid pravnog prometa je zabranjen, na osnovu čl.17, st. 2 Zakona o sahranjivanju i grobljima (“Sl. glasnik RS”, br. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – dr. zakon i 120/2012 – odluka US) (dalje u tekstu: ZSG).

Iako postoji razlika između prava na grobnom mestu i prava na spomeniku (fizička lica mogu da imaju samo pravo korišćenja grobnog mesta, dok na spomeniku imaju svojinu), ZSG ih jednako tretira u pogledu pravnog prometa. Ovo je posledica toga da se groblja generalno smatraju dobrima u opštoj upotrebi, kao i da njihov jednak tretman nalažu princip zaštite pijeteta umrlih i načela stvarnog prava.

Nadamo sa da Vam je odgovor bio od pomoći,

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu