Moj otac je preminuo i ostao mu je neisplaćen dinarski kredit za refinansiranje. Kredit je podignut u julu 20XX god. bez osiguranja, žiranata i hipoteke. Majka želi da preuzme dug na sebe. Moje pitanje je sledeće: Da li je majka obavezna da isplati samo glavnicu ili mora da isplati i kamatu na ostatak dugovanja?

Poštovani,

Da biste u potpunost iotplatili kredit Vašeg pokojnog oca, dužni ste da isplatite i kamatu. Ovo je posledica toga da naslednici preuzimaju ostaviočeve prenosive obaveze u celosti. Jedino ograničenje ovog principa može biti u pogledu iznosa duga, a ne u pogledu njegove prirode. Naime, naslednici odgovaraju za ostaviočeve dugove do visine vrednosti nasleđene imovine, na osnovu čl. 222 Zakona o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95 i 101/2003 – odluka USRS)(dalje u tekstu: ZoN). Dakle, ako je vrednost ukupne imovine koje ste nasledili manja od preostalog dugovanja po osnovu kredita za refinansiranje, nećete biti dužni da isplatite onaj deo duga koji prelazi imovinu, bez obzira na to da li taj deo glasi na ime glavnice ili kamate.

Kako ste naveli da Vaša majka želi ceo dug da preuzme na sebe, posebno Vam skrećemo pažnju na pravila o solidarnoj odgovornosti naslednika za ostaviočeve dugove. Naime, bez obzira na to da li je izvršena deoba nasledstva, svaki naslednik odgovara za dugove ostavioca srazmerno visini svog naslednog dela (čl. 224 ZoN). Ova odgovornost je solidarna, što znači da poverilac može da zahteva od bilo kog naslednika da isplati ceo iznos duga, nakon čega taj naslednik može od ostalih da zahteva naknadu (čl. 414 Zakona o obligacionim odnosima (Sl. listSCG“, br. 1/2003))

Nadamo se da Vam je naš odgovor bio od pomoći.

S poštovanjem,

eKlinika ProBona i Pravnog Fakulteta Univerziteta u Beogradu