Zanima me šta je član 332 stav 1 tačka 16, i koje su kazne? Hvala unapred

Poštovani,

Član koji ste naveli reguliše saobraćajni prekršaj, i pripada Zakonu o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka US).

Konkretno, ovaj član spada u deo koji je označen kao “Prekršajne kazne za fizičko lice”, i govori sledeće “Novčanom kaznom u iznosu od 6.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama iz sledećih članova ovog zakona:

(Član 332.)

stav 1, tačka 16: člana 55. stav 3. tač, 1), 2) i 12)”

Član 55. se bavi preticanjem i obilaženjem, a u stavu 3.,tač 1),2),12) koje se tiču ove situacije govori sledeće:
Vozač ne sme vozilom da vrši preticanje ili obilaženje:

1) kolone vozila,

2) ako je vozač koji se kreće iza njega otpočeo preticanje ili obilaženje,

12) kolone vozila pod pratnjom.

Dakle, član 332.stav 1,tačka 16. Vas upućuje na postupanje suprotno članu 55,stav 3, tačke 1),2),12) što bi značilo da za prekršaj preticanja ili obilaženja vozilom 1.kolone vozila, 2.vozača koji se kreće iza Vas a otpočeo je preticanje ili obilaženje, ili 3.kolone vozila pod pratnjom, je propisana novčana kazna od 6.000 do 20.000 dinara.

Pored ove novčane kazne, skrećemo Vam pažnju na to da se zajedno sa njom izriču i kazneni poeni, i to kao u član 335, stav 21) navodi povreda člana 55. st. 2. i 3. tač. 1), 2) i 12) (dakle taj član 55, stav 3, tačka 1),2), 12) se direktno tiče Vas)  i stav 4. – 2 kaznena poena.

Zatim, u članu 338 Zakon navodi i da se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom izriče zajedno sa gore navedenim, ako se povrede (stav 14.) odredbe iz člana 55, stav 3, tačke 1) i 2) – i to u trajanju od najmanje 30 dana.

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)