Zanima me koliko po rođenju deteta mogu podneti tužbu za utvrđivanje očinstva i ujedno za alimentaciju? Koja je visina alimentacije koje se određuje ocu deteta? Napominjem da je otac deteta vojno lice.

Poštovana,

Porodični zakon (“ Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) članom 251. predviđa da majka može podneti tužbu radi utvrđivanja očinstva u roku od godinu dana od dana saznanja da muškarac koga smatra ocem deteta nije priznao očinstvo, a najkasnije u roku od 10 godina od rodjenja deteta.

Što se tiče alimentacije, tužbu povodom izdržavanja deteta možete podići tek pošto se očinstvo utvrdi, a ne istovremeno. Međutim postupak u sporu za izdržavanje je naročito hitan, prvo ročište zakazuje se tako da se održi u roku od osam dana od dana kada je tužba primljena u sudu. U slučaju žalbe drugostepeni sud je dužan da donese odluku u roku od 15 dana od kada mu je žalba dostavljena.

Prema članu 160. Porodičnog zakona kriterijumi određivanja izdržavanja su:

  1. Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.
  2. Potrebe poverioca izdržavanja zavise od njegovih godina, zdravlja, obrazovanja, imovine, prihoda te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.
  3. Mogućnosti dužnika izdržavanja zavise od njegovih prihoda, mogućnosti za zaposlenje i sticanje zarade, njegove imovine, njegovih ličnih potreba, obaveze da izdržava druga lica te drugih okolnosti od značaja za određivanje izdržavanja.
  4. Minimalna suma izdržavanja predstavlja sumu koju kao naknadu za hranjenike odnosno za lica na porodičnom smeštaju periodično utvrđuje ministarstvo nadležno za porodičnu zaštitu, u skladu sa zakonom.

Pod uslovom da se izdržavanje određuje procentualno, visina izdržavanja ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za porez i doprinose  za obavezno socijalno osiguranje. Ukoliko je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standard za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja ( član 162. Porodičnog zakona (“ Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon)).

Visina izdržavanja može se smanjiti ili povećati ako se promene okolnosti na osnovu kojih je doneta prethodna odluka.

Ukoliko budete imali bilo kakvih pitanja ili nedoumica slobodno nas kontaktirajte.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)