Zanima me da li je krivično delo širenje neistinosti o mojim roditeljima već duže vreme u naselju i da li su roditelji tih osoba odgovorni ako maloletnik širi neistinu koju čak nije ni proverio? Zamolio bih vas za savet u vezi sa tim.

Poštovani,

Ovo što ste naveli može predstavljati neko od krivičnih dela protiv časti i ugleda (Glava sedamnaesta Krivičnog zakonika, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). U zavisnosti od toga na šta se odnose neistine koje pominjete, može se raditi o krivičnom delu uvrede (član 170 stav 1. Krivičnog zakonika) ili o krivičnom delu iznošenje ličnih i porodičnih prilika (član 172 stav 1. i 3. Krivičnog zakonika) ukoliko se odnose na stvari iz ličnog i porodičnog života koje bi mogle da naškode časti i ugledu Vaših roditelja. U oba slučaja, nije bitno da li su priče istinite ili ne, a samo gonjenje lica koje je učinilo krivično delo se pokreće privatnom tužbom (član 177 stav 1. Krivičnog zakonika). Međutim, morate imati u vidu da maloletni učinilac krivičnog dela ne može biti lice koje ima manje od 14 godina (član 3 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005), kao i da svako odgovara za svoje krivično delo .

Odgovornost roditelja bi u ovom slučaju postojala za štetu koju je njihovo maloletno dete prouzrokovalo širenjem neistina o Vašim roditeljima i to u svakom slučaju ako dete ima manje od 7godina, a ako ima više od sedam godina, samo ako ne dokažu da je šteta nastala bez njihove krivice (član 165 stav 1. i 4. Zakona o obligacionim odnosima, “Službeni list SFRJ” br. 29/78, 39/85, 48/89 – odluka USJ i 57/89, “Službeni list SRJ” br. 31/93 i “Službeni list SCG” br. 1/2003 – Ustavna povelja). U svakom slučaju, bez obzira na odgovornost, Vaši roditelji mogu podneti tužbu protiv roditelja maloletnog lica koje širi neistine, a kojom će tražiti od suda da im naredi da zaustave takvo ponašanje, pod pretnjom plaćanja određenog novčanog iznosa (član 157 stav 1. i 2. Zakona o obligacionim odnosima), a takođe mogu tražiti i naknadu štete. Međutim, problem koji se može javiti u ovom slučaju je taj što su Vam potrebni određeni dokazi da je lice širilo neistine koje pominjete, kao i da je zbog toga nastala šteta (ukoliko biste zahtevali naknadu štete).

Ukoliko planirate da preduzmete nešto odn. da zaustavite dalje širenje neistina o Vašim roditeljima, smatramo da bi bilo bolje da podnesete tužbu koju smo pomenuli u drugom pasusu odgovora. Pri tome, vodite računa da u tužbi napišete sve što zahtevate, jer sud neće odlučivati o stvarima koje niste naveli u tužbi.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)