Osuđen sam 2003. godine na 3 meseca zatvora za laku krađu. Odležao sam 2004. kaznu. Da li mogu raditi u državnim ili javnim firmama? U oglasu pise: uverenje dа kаndidаt nije osuđivаn nа krivično delo nа bezuslovnu kаznu zаtvorа od nаjmаnje 6 meseci ili zа kаžnjeno delo koje gа čini nepodobnim zа obаvljаnje poslova u držаvnom orgаnu. Da li se odnosi ovo na mene? Nisam imao nijedno više krivicno delo.

Poštovani,

Odgovor na Vaše pitanje je regulisan Glavom devetom Krivičnog zakonika (“Sl. glasnik RS”, br. 85/2005, 88/2005 – ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koja se odnosi na rehabilitaciju osuđenih lica. U Članu 97. se kaže da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni se smatra neosuđivanim. Ona može nastupiti na osnovu zakonskih odredbi ili na osnovu sudske odluke. U slučaju zakonske rehabilitacije sam Krivični zakonik određuje uslove čijim ispunenjem nastaje rehabilitacija. U Vašem slučaju, s obzirom na utvrđenu kaznu zatvora u  trajanju od tri meseca, po Članu 98. Stav 2. Tačka 3. zakonska rehabilitacija stupa na snagu nakon tri godine od dana kad je ta kazna izvršena, zastarela ili oproštena, pod uslovom da niste učinili novo delo. Takođe, još jedan uslov za nastupanje ovakve rehabilitacije je ustanovljen u Stavu 1. Člana 98. a to je da je lice moralo biti neosuđivano, ili da se po pravillima rehabilitacije, smatralo neosuđivanim pre presude na koju se rehabilitacija odnosi. Pored toga, u Članu 102. Stavu 6. stoji da se podaci o brisanoj osudi ne mogu nikom dati.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)