Interesuje me porez na prenos prava svojine na stanu pri kupovini prvog stan. Naime, trebalo bi da kupim svoj prvi stan. Stan je trenutno u vlasništvu fizickog lica. Zanima me da li sam oslobođen plaćanja poreza na prenos prava svojine na stanu? Ili da li sam barem oslobođen za onaj deo sto sleduje suprugu i mene (40+15 kvadrata)? Da li to oslobađanje važi u oba slučaja, I kod kupovine novog stana i kod kupovine starog stana?

Poštovani,

Kod ovog pitanja zakon ne pravi razliku između novog i starog stana. Što se tiče poreza na prenos prava svojine, odnosno poreza na prenos apsolutnih prava, prema Zakonu o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US i 47/2013) obveznik niste Vi, već prenosilac prava (prodavac). Međutim, po Članu 31a tog zakona obveznik, odnosno u ovom slučaju prodavac, je oslobođen plaćanja tog poreza pod uslovom da je pribaviocu to prvi stan. Uslovi su je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na njenoj teritoriji, i da na teritoriji Republike Srbije nije imao stan u svojini ili susvojini od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji. Oslobođenje od poreza se vrši u odnosu na stan površine do 40 metara kvadratnih za kupca, odnosno još po 15 metara kvadratnih na svakog člana porodice kupca koji do tada nije imao stan u svojini ili susvojini, niti je iskoristio pravo na ovakvo oslobađanje od poreza prilikom kupovine nekog drugog stana. Ukoliko je stan veći od pomenute površine, oslobođenje od poreza će se izvršiti u odnosu na površinu koja ispunjava uslove. Slični su i uslovi za refundaciju PDV-a kupcu prvog stana. U Članu 56a Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 86/ 2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012 i 108/2013) pored pomenutih stoji i uslov da je ugovorena cena stana sa PDV u potpunosti isplaćena prodavcu uplatom na tekući račun prodavca. Dakle, ako ispunjavate potrebne uslove, bićete oslobođeni poreza po oba osnova.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)