U cilju zaštite očevih interesa podnet je postupak oduzimanja poslovne sposobnosti, jer je izmanipulisan i time je ugržena njegova materijalna egzistencija (boluje od demencije morbo Alzhaimer). Ukoliko sudski mene, njegovu ćerku postave kao njegovog staratelja da li neko ima pravo da moje dugove naplaćuje njemu tj od njegove imovine. Da li se vodi da ja posedujem tu imovinu ili samo zastupam njegove interese. Unapred zahvalna!

Poštovana,

Imovina lica kome je oduzeta poslovna sposobnost ostaje u njegovom vlasništvu, a njegov staratelj ima dužnosti staranja o ličnosti, zastupanja, pribavljanja sredstava za izdržavanje i  upravljanja i raspolaganja imovinom štićenika. Svrha uprvljanja i raspolaganja imovinom štićenika od strane staratelja  nije u prenosu tih prava na staratelja, već u tome da se štićenik spreči da dodje u situaciju koja je u suprotnosti sa njegovim interesima, što znači da niko neće moći da potraživanja prema Vama naplati iz te imovine. Po Članu 139. Porodičnog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005 i 72/2011 – dr. zakon) staratelj može upravljati imovinom koju štićenik nije stekao radom, i to u granicama redovnog upravljanja. Za svako prekoračenje redovnog upravljanja neophodno je odobrenje organa starateljstva. Što se tiče raspolaganja, ono se odnosi na imovinu koju je štićenik stekao radom, i tu je, po Članu 140. Porodičnog zakona, svako postupanje ograničeno odobrenjem organa starateljstva. Takođe, po Članu 150. pravnosnažna sudska odluka o lišavanju poslovne sposobnosti se upisuje u matične knjige, ali i u registar nepokretnosti, ako ih štićenik ima, tako da svi zainteresovani mogu biti upoznati sa njegovim stanjem.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)