Poštovani, da li dug za poreze i doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje zastareva i za koliko godina?

Poštovani,

Prema članu 114e  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (‘’Sl. glasnik RS’’, br 80/2002, 84/2002-ispr., 23/2003-ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2007, 20/2009, 72/2009-dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2011-ispr., 93/2012, 47/2013 i 108/2013) pravo na naplatu poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ne zastareva.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)