Da li ćerka koja ceo život živi sa majkom a sad ima 62 godine ne radi, dijabetičar je, može da nasledi majčinu penziju u slučaju njene smrti? Šta je potrebno uraditi tad?

Poštovani,

Prema članu 27. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (”Sl. glasnik RS”, br. 34/2003, 64/2004-odluka USRS, 84/20004-dr.zakon, 85/2005, 101/2005-dr. zakon, 63/2006-odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 I 108/2013.) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.

Član 31. predviđa da dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada dok traje nesposobnost za samostalan život i rad ukoliko je ta nesposobnost nastala posle uzrasta do koga se deci obezbeđuje pravo na porodičnu penziju (prema zakonu petnaest godina), a pre smrti korisnika prava, pod uslovom da ga je korisnik prava izdržavao do svoje smrti.

Potrebno je da se Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnese zahtev za dobijanje porodične penzije kao i dokumentacija kojom se dokazuju činjenice koje predstavljaju uslove za dobijanje porodične penzije.

To je pre svega nesposobnost za rad koja je nastala pre smrti korisnika osiguranja koja u ovom slučaju može postojati zbog bolesti ili godina starosti lica koje zahteva dobijanje porodične penzije što se može dokazivati medicinskom dokumentacijom ili stručnim veštačenjem ako je to potrebno.Drugu činjenicu predstavlja okolnost da je lice koje zahteva porodičnu penziju izdržavano od strane korisnika prava do njegove smrti.

 

E-Klinika “Pro Bono” i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije “Pro Bono”)