U stanu koji se vodi kao jedna celina izvršeni su radovi (bez građevinske dozvole) i sada je fizički odvojen na 2 stana i uknjižena su 2 suvlasnika sa idealnim delovima. Interesuje me na koji način se može izvršiti razdvajanje i uknjiženje na odvojene celine, bez suvlasničkog odnosa. Da li treba podneti zahtev za legalizaciju po najnovijem zakonu ili nešto drugo uraditi?

Poštovana,

U pravu ste, suvlasnici najpre treba da podnesu zahtev za legalizaciju po Zakonu o legalizaciji objekata (“Sl. glasnik RS” br. 95/13) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona (Zakon je stupio na snagu 1.11.2013). Čl. 12 ovog zakona navodi neophodnu dokumentaciju uz zahtev. Treba priložiti:

1) kopiju plana parcele na kojoj se nalazi objekat (s obzirom na to da se radi o stanu);

2) projekat izvedenog objekta u tri primerka;

3) dokaz o pravu svojine;

4) dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje

građevinskog zemljišta;

5) dokaz o uplati administrativne takse.

Nakon što u postupku legalizacije pribave građevinsku i upotrebnu dozvolu za izvedene radove na razdvajanju jedne stambene jedinice u dve, suvlasnici treba da zaključe ugovor o deobi nepokretnosti (čiji model mogu pronaći na našem sajtu) kojim će regulisati međusobne odnose i koji će potpisati i overiti u sudu. Na kraju, bivši suvlasnici treba da predaju zahtev za uknjižbu Republičkom geodetskom zavodu – Katastru nepokretnosti, uz prateću dokumentaciju.

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu