U pitanju je je pokušaj teškog krivičnog dela, izvadio sam iz kamiona 2 l nafte. Kažu da mogu da budem oslobođen krivičnog gonjenja jer mi je ovo prvo delo a i imam 19 godina pa me zanima koje su šanse da me sud oslobodi krivične prijave? I angažovao bih i advokata. Rekli su mi da molim za dobrotvorni rad jer nisam u stanju da platim novčanu kaznu. Hvala.

Poštovani,

S obzirom da je u pitanju samo 2l nafte, naš zakonodavac to kvalifikuje kao sitnu krađu, a ona bez obzira na način izvršenja krivičnog dela nikada ne može da preraste u krivično delo teške krađe. U članu 210. Krivičnog zakonika (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 88/2005-ispr., 107/2005 – ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) stoji: Ko učini sitnu krađu, utaju ili prevaru, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu. Ako je  delo izvršeno na štetu privatne imovine, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

To znači da će se protiv Vas voditi krivični postupak samo ukoliko vlasnik ukradene nafte podnese tužbu protiv Vas i do kraja postupka na odustane od krivičnog gonjenja. Uvek možete da se izvinite oštećenom i da mu nadoknadite eventualni gubitak, što može uticati na to da oštećeni odustane od pokretanja postupka.

Ukoliko do postupka ipak dođe, kod odmeravanja kazne sud će uzeti u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti vezane za konkretno delo. U olakšavajuće okolnosti spada i vaš raniji život, lične prilike, činjenica da niste osuđivani, jačinu ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra i slično. Smatram da je u vašem slučaju najrealnije da će sud izreći uslovnu osudu ili da ćete dobiti rad u javnom interesu ali ta odluka zavisi od sudije i toga kako će oceniti sve okolnosti koje su od značaja za slučaj.

Takođe, s obzirom da spadate u kategoriju mlađih punoletnih lica (lica koja su u vreme izvršenja dela navršila osamnaest a u vreme suđenja nisu navršila dvadeset jednu godinu), sud može izreći bilo koju meru posebnih obaveza, meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva ili meru upućivanja u vaspitno-popravni dom, ako se može očekivati da će se ovim vaspitnim merama postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. Što znači da bi Vas sud u ovom slučaju posmatrao kao maloletnog učinioca krivicnog dela.

Mere posebnih obaveza predviđene Zakonom o maloletnim učiniocima krivičnih dela (“Službeni glasnik Republike Srbije” 85/2005) su: 

1. da se izvini oštećenom;

2. da u okviru sopstvenih mogućnosti naknadi štetu koju je prouzrokovao;

3. da redovno pohađa školu ili ne izostaje sa posla;

4. da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima;

5. da se, bez naknade, uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;

6. da se uključi u određene sportske aktivnosti;

7. da se podvrgne odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga;

8. da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu i da postupa po programima rada koji su za njega sačinjeni u tim ustanovama;

9. da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje ili da se priprema i polaže ispite kojima se proverava određeno znanje;

10. da ne može da napusti mesto prebivališta ili boravišta, bez saglasnosti suda i posebnog odobrenja organa starateljstva.

 

 

E-Klinika „Pro Bono“ i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

(Ovaj odgovor su izradili studenti IV godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta E-Klinika koji se organizuje u saradnji sa portalom www.besplatnapravnaedukacija.rs organizacije „Pro Bono“)